Các hướng nghiên cứu
Bộ môn Quản lý công nghiệp

Về nghiên cứu khoa học, các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn là:

- Nghiên cứu áp dụng mô hình Hệ thống sản xuất toàn diện (TPS) trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp,

- Nghiên cứu áp dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất (TQM, SixSigma, Lean Production...).

- Tin học hoá lập kế hoạch và điều độ sản xuất.

- Quản lý dây chuyền cung cấp (logistics).