Các hướng nghiên cứu
Bộ môn Quản lý tài chính

- Hệ thống thuế Việt Nam

- Kiểm toán, kiểm soát nội bộ

- Phân tích tài chính phục vụ ra quyết định

- Các công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính (FinTech)

- Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp

- Tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân

- Công bố thông tin và trách nhiệm giải trình của các doanh nghiệp