Các hướng nghiên cứu
Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Ngoài hoạt động giảng dạy và đào tạo, Bộ môn cũng như các cán bộ giảng dạy của Bộ môn đã chủ trì 

và tham gia thực hiện thành công nhiều đề tài, dự án cấp Nhà nước và cấp Bộ. 

Các hướng nghiên cứu chính của bộ môn là:

 - Chính sách năng lượng

- Qui hoạch và sử dụng năng lượng

- Giá năng lượng

- Thành phố các-bon thấp, kinh tế tuần hoàn

- Những vấn đề năng lượng- môi trường, khoa học công nghệ khác