Mô hình đào tạo

...

- Mô hình đào tạo của Viện KTQL được xây dựng theo định hướng Cử nhân-thạc sĩ khoa học (Chương trình tích hợp) với các mục đích sau:

...


...

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong khoa học công nghệ, phù hợp với mục tiêu phát triển Trường thành một đại học nghiên cứu có đẳng cấp trong khu vực và thế giới;

- Phù hợp với các quy định của luật Giáo dục đại học hiện hành về chương trình đào tạo và văn bằng tốt nghiệp;

- Đảm bảo tính thực tiễn và tính hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế;

- Đảm bảo tính tích hợp, thống nhất, liên tục của chương trình giữa bậc đào tạo cử nhân và thạc sĩ;