Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho học viên cao học
Các mốc quan trọng trong quá trình thực hiện luận văn cao học

Các mốc quan trọng trong quá trình thực hiện luận văn cao học

THỜI HẠN NỘP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VÀ CHƯƠNG 1 CỦA LUẬN VĂN

  • Khóa 2014B, 2015A và 2015B: trước thời gian bảo vệ 2 tháng, chậm nhất là 15.07.2017
  • Khóa 2016A: trước thời gian bảo vệ 2 tháng, chậm nhất là 30.12.2017

BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CAO HỌC

  • Khóa 2014B, 2015A và 2015B: 30.07.2017 hoặc 13.08.2017
  • Khóa 2016A: 07.01.2018 hoặc 21.01.2018

Xem thêm thông tin ở http://sem.hust.edu.vn/tai-lieu-169/hoc-vien-cao-hoc-187

© SEM