Trang chủ
Tin tức
Thông tin cho sinh viên chính quy
Thông tin về việc xét cấp học bổng học kỳ I năm học 2020-2021

Thông tin về việc xét cấp học bổng học kỳ I năm học 2020-2021

Thực hiện Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ, Nhà trường đã ban hành Quy định mới về việc xét cấp Học bổng (thay thế cho Quy định về việc xét cấp học bổng tài năng và học bổng hỗ trợ học tập được thực hiện trong năm học 2019-2020) với một số nội dung chính như sau:
1. Tên học bổng: Học bổng KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
2. Quỹ học bổng: Khoảng 20 tỷ đồng cho HK20201
3. Học bổng có 3 mức:
- Học bổng loại khá (loại C): Bằng tổng học phí của các học phần có tính điểm GPA của học kỳ 20192
- Học bổng loại giỏi (loại B): Bằng 1,2 lần mức học bổng loại khá
- Học bổng loại xuất sắc (loại A): Bằng 1,5 lần mức học bổng loại khá
4. Tiêu chuẩn xét cấp học bổng
- Học bổng loại C: GPA ≥ 2,5 và điểm rèn luyện học kỳ ≥ 65 điểm.
- Học bổng loại B: GPA ≥ 3,2 và điểm rèn luyện học kỳ ≥ 80 điểm.
- Học bổng loại A: GPA ≥ 3,6 và điểm rèn luyện học kỳ ≥ 90 điểm.
5. Nguyên tắc xét cấp học bổng (chi tiết xem tại Điều 4 trong Quy định):
- Học bổng xét, cấp theo học kỳ, lấy kết quả học tập và rèn luyện của học kỳ 20192 để xét cấp học bổng cho học kỳ 20201.
- Điểm xét học bổng được quy về thang điểm 4 theo công thức sau:
Điểm xét học bổng = [(GPA x 2) + (Điểm rèn luyện: 25)] : 3
- Học bổng xét theo khóa, ngành theo thứ tự ưu tiên từ loại A đến loại C cho đến hết quỹ học bổng
6. Những SV đủ điều kiện được xét học bổng học kỳ 20201 sẽ nhận được thông báo trong tài khoản cá nhân trên Cổng thông tin đào tạo (tại mục thư báo) từ 14h00 thứ 4, ngày 02/12/2020.
7. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc của sinh viên xin gửi về cả 2 địa chỉ email sau: ctsv@hust.edu.vn và tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Thời gian kết thúc nhận ý kiến đóng góp và thắc mắc: Đến hết ngày 11/12/2020. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ tổng kết danh sách và tổ chức xét học bổng cho SV. Kết quả xét cấp HB dự kiến sẽ công bố trong tháng 12/2020.
Thông tin chi tiết về Quy định học bổng và Nghị định 84/2020/NĐ-CP xem tại đây:
- Quy định về việc xét cấp học bổng: https://bit.ly/3fU3hNY
- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP (Quy định về học bổng khuyến khích học tập tại Điều 8): https://bit.ly/33tr0Qd

© SEM