Trang chủ
Tin tức
Thông tin khoa học
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN QUẢ GRANGER NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN QUẢ GRANGER NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM

MÃ ĐỀ TÀI: KTQL.03

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN QUẢ GRANGER NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Nhóm sinh viên:

Hoàng Văn Đông

Kinh tế công nghiệp 2

K60

Hoàng Thu Huyền

Kế toán 1

K61

Đỗ Thị Hoàng Yến

Quản lý công nghiệp 1

K61

Giáo viên hướng dẫn:

PGS. TS. Bùi Xuân Hồi

Mối quan hệ giữa tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế là một trong những vấn đề không thể phủ nhận. Việc tìm ra và lượng hóa mối quan hệ này là cơ sở quan trọng trong việc hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển ổn định và bền vững kinh tế - năng lượng - môi trường.

Đề tài nghiên cứu dựa trên phương pháp luận về quan hệ nhân quả Granger và kỹ thuật hiệu chỉnh sai số ECM để phân tích và lượng hóa tác động giữa tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế (đại diện bởi GDP) tại Việt Nam giai đoạn 1990-2016. Qua quá trình phân tích, kết quả nghiên cứu đưa đến một số các khẳng định sau. Thứ nhất, các kiểm định thống nhất chỉ ra tồn tại quan hệ nhân quả một chiều từ tiêu dùng năng lượng đến GDP. Về kết quả này, nhóm nghiên cứu đề xuất các kiến nghị liên quan đến vấn đề quy hoạch và sử dụng hiệu quả năng lượng. Thứ hai, về chiều hướng tác động ngược lại từ GDP đến tiêu thụ năng lượng, các phương pháp kiểm định cho kết quả trái chiều. Cụ thể, kiểm định Granger cho thấy GDP không tác động đến tiêu thụ năng lượng, trong khi mô hình hiệu chỉnh sai số ECM chỉ ra quan hệ này là có ý nghĩa thống kê. Điều này tương tự như đối với kết quả nghiên cứu của Glasure và Lee [1] cho Hàn Quốc và Singapore, chứng tỏ các lý thuyết phân tích tác động hai biến trên cơ sở đa dạng về quan điểm vẫn chưa đi đến thống nhất trong các kết quả kiểm định. Mặt khác, với tác động từ tiêu thụ năng lượng đến GDP, do có sự đồng nhất giữa các kiểm định nên càng có độ tin cậy cao.

Kết quả phân tích của đề tài cũng có thể là căn cứ để nghiên cứu và phát triển thêm các lý thuyết về mô hình phát triển kinh tế tại Việt Nam. Mặt khác, bài nghiên cứu cũng có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu có liên quan tới vấn đề này.

Chi tiết đề tài: xem tại đây

© SEM