Tác giả nghiên cứuLĩnh vực nghiên cứu

  Kinh tế và chính sách năng lượng


  Kinh tế học


  Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng (SCM)


  Marketing


  Năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng


  Lãnh đạo và quản trị nhân lực


  Pháp luật và các thể chế chính trị


  Quản trị đổi mới


  Nhà máy số/Doanh nghiệp số


  Tài chính - Kế toán