Trang chủ
Nghiên cứu - Hợp tác
Nghiên cứu - Hợp tác

Nghiên cứu - Hợp tác

Định hướng nghiên cứu của Viện trong các lĩnh vực liên quan tới kinh tế và quản lý. Cụ thể các vấn đề về:

- Quản lý sản xuất

- Quản lý nhân lực

- Kinh tế vận hành hệ thống, tiết kiệm năng lượng

- Marketing

- Quản lý tài chính doanh nghiệp

- Kinh tế vĩ mô

© SEM