Trang chủ
Nghiên cứu - Hợp tác
Đề tài nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu

STT

Đề tài/Chủ nhiệm đề tài

Dạng đề tài

Thời gian nghiệm thu

Bộ môn Kinh tế học

1

Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp chống lạm phát ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập KTQT (B2009-01-258)

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

Đề tài cấp Bộ

2011

2

Nghiên cứu đánh giá và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam (B2010-01-398)

Chủ nhiệm: GS.TS. Đỗ Văn Phức

Đề tài cấp Bộ

2012

Bộ môn Kinh tế năng lượng

1                    

Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

(Database of technology capacity, study on Binh Dinh province)

Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Bình

Đề tài Cấp tỉnh

2007

2                    

Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

(Database of technology capacity, study on Quang Ngai province)

Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Bình

Đề tài cấp tỉnh

2008

3                    

Nghiên cứu mô hình qui hoạch khí hậu thượng nguồn - Ứng dụng cho Việt nam

(Planning model for highland climate, case study of Vietnam)

Chủ nhiệm để tài: TS. Phạm Cảnh Huy

Đề tài cấp Bộ

2008

4                    

Nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo cán bộ, chuyên gia về quản trị Khoa học và công nghệ.

Chủ nhiệm: PGS. TS. Trần Văn Bình

Đề tài cấp bộ

2009

5                    

Nghiên cứu rà soát, điều chỉnh và bổ sung nội dung chiến lược phát triển Khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

(Research on Science and Technology development Strategies of Hai Phong vision 2030)

Chủ nhiệm: PGS. TS. Trần Văn Bình

Đề tài cấp thành phố

2011

6                    

Nghiên cứu đánh giá hệ thống điện Việt Nam theo quản điểm phát triển bền vững. Áp dụng cho các công trình thuỷ điện ở Việt Nam.

(Sustainable development on hydropower projects in Vietnam)

Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Thu Hà

Đề tài cấp Bộ

2011

Bộ môn Quản trị kinh doanh

1

Nghiên cứu và phát triển mô hình du lịch sinh thái theo hướng bền vững

(Sustainable development on ecological tourism)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh

Đề tài NCKH cấp Bộ

2008

Bộ môn Quản lý công nghiệp

1

Nghiên cứu về công tác an tòan vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp nhà nước ngành công nghiệp ôtô nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mã số của đề tài: T2010-233.

(Working Safety Environment in Stated-owned Enterprises in Automobile Industry, Hanoi)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Bích Ngọc

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

2

Hình thành các tập đoàn kinh tế theo mô hình công ty mẹ - côngty con trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Mã số: B 2004- 28-147

(Building Incorporates in Vietnam market economy)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Nghiến

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

3

Nghiên cứu thực tiễn quản lý sản xuất trong các doanh nghiệpViệt Nam. Mã số: B 2007-01-126

(Realistic Operation Management in Vietnam Enterprises)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Nghiến

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

Bộ môn Quản lý tài chính

1

Hoàn thiện hoạch định tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (B2009-01-257).

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nghiêm Sĩ Thương

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

2

Nghiên cứu về cơ chế tự chủ Trường Đại học công lập

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đại Thắng

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

 

© SEM