Trang chủ
Nghiên cứu - Hợp tác
Lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu

Số TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, học hàm người có thể hướng dẫn học viên cao học, NCS

Số lượng học viên cao học/ NCS có thể tiếp nhận

 1.  

Năng lực cạnh tranh (lợi thế cạnh tranh, chiến lược, ..)

TS. Nguyễn Thị Mai Anh

5/3

 1.  

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đánh giá trình độ công nghệ

Ươm tạo doanh nghiệp

Mô hình và cơ chế thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ

PGS. TS. Trần Văn Bình

5/4

 1.  

Thuế

TS. Nguyễn Thị Mai Chi

5/3

 1.  

Lãnh đạo và quản lý

Ứng dụng các mô hình quản lý hiện đại vào các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Việt Nam (mô hình Lean, 6-sigma)

TS. Dương Mạnh Cường

5/3

 1.  

Lạm phát; Quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế

Tiền lương (dưới góc độ vĩ mô)

Quan hệ sở hữu

PGS. TS. Nguyễn Ái Đoàn

5/4

 1.  

Quản lý và chuyển giao công nghệ

TS. Lê Hiếu Học

5/3

 1.  

Dự án đầu tư trong ngành năng lượng công nghiệp

PGS. TS. Phạm Thị Thu Hà

TS. Phạm Cảnh Huy

5/4

5/3

 1.  

Mối quan hệ năng lượng và phát triển bền vững

Năng lượng và môi trường

PGS.TS. Phạm Thị Thu Hà

TS. Phan Diệu Hương

5/4

5/3

 1.  

Quản lý rủi ro

PGS.TS. Phạm Thị Thu Hà

5/4

 1.  

Động thái của giá và thị trường năng lượng quốc tế, cơ chế chính sách giá năng lượng.

Phát triển năng lượng bền vững và ảnh hưởng của việc thực thi các ràng buộc về môi trường đến giá và thị trường năng lượng.

Phi điều tiết và thị trường điện cạnh tranh

PGS. TS. Bùi Xuân Hồi

5/4

 1.  

Quy hoạch năng lượng

TS. Phan Diệu Hương

5/3

 1.  

Kinh tế học hành vi

Dự báo giá và các nhu cầu năng lượng

TS. Nguyễn Tiên Phong

TS. Phan Diệu Hương

5/3

 1.  

Kinh tế năng lượng

Kinh tế dầu khí

Mô hình Kinh tế lượng

TS. Phạm Cảnh Huy

5/3

 1.  

Xây dựng thang đo đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh (KPI) theo ngành nghề

Kinh tế tri thức, quản trị tri thức

Mạng sản xuất

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hồng

5/4

 1.  

Quản trị chuỗi cung ứng

TS. Nguyễn Văn Nghiến

5/3

 1.  

Chính sách đổi mới của doanh nghiệp và của Quốc gia

PGS.TS. Trần Thị Bích Ngọc

5/4

 1.  

Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức/doanh nghiệp

Đánh giá tác động phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam

Quản lý đổi mới

TS. Phạm Thị Kim Ngọc

5/3

 1.  

Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt nam

Ứng dụng các mô hình quản lý hiện đại vào các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Việt Nam (mô hình Lean, 6-sigma)

Xây dựng các tổ chức học tập (Learning Organization) và phát triển tri thức trong doanh nghiệp

Quản lý trường đại học và cao đẳng trong bối cảnh Việt Nam

TS. Nguyễn Danh Nguyên

5/3

 1.  

Quản lý tài chính doanh nghiệp

Tài chính quốc tế

TS. Nguyễn Tiên Phong

TS. Trần Việt Hà

5/3

5/3

 1.  

Chính sách tiền tệ

Hệ thống tài chính

PGS. TS. Nghiêm Sĩ Thương

TS. Nguyễn Đăng Tuệ

5/4

5/3

 1.  

Kinh tế học phúc lợi và kinh tế học phát triển

Các vấn đề về thuế VAT, thuế tài sản, thuế dịch tài chính

Cơ chế quản lý tài chính các công ty nhà nước

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

PGS. TS. Nghiêm Sĩ Thương

 

5/4

 1.  

Ứng dụng mô hình tối ưu hóa trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Công nghệ tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo

TS. Đặng Vũ Tùng

5/3

 

 

© SEM