Trang chủ
Nghiên cứu - Hợp tác
Sản phẩm nghiên cứu

Sản phẩm nghiên cứu

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

2017

 1. Đặng Thị Thúy Hồng, Phạm Cảnh Huy, Vũ Thị Nữ , (2017), "Thương mại dịch vụ Việt Nam 5 năm 2011-2015 và triển vọng đến năm 2020", Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
 2. Trần Văn Bình và Nguyễn Thanh Hương, (2017), "Vấn đề người đại diện sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam", Tạp chí Công Thương, số 7- 6/2017

2016

 1. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2016), "Nghiên cứu xây dựng mô hình tối ưu lưu trữ các bon trong ngành lâm nghiệp", Tập chí Công thương, số 11/2016
 2. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2016), "Xây dựng mô hình phát thải và hấp thụ KNK trong ngành năng lượng và lâm nghiệp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 11/2016
 3. Phạm Thi Thanh Mai, Phạm Cảnh Huy, (2016), "Đề xuất mô hình quy hoạch nguồn điện Việt Nam đến năm 2030 có xét đến sự gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo", Hội nghị quốc tế về khoa học và công nghệ, trường Đại học Điện lực

2015

 1. Trần Văn Bình, (2015), "Đề xuất mô hình gắn kết hoạt động NCKH. CGCN của các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.", Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, số 11/2015
 2. Trần Văn Bình, (2015), "Giải mã công nghệ: Hiểu và áp dụng thế nào cho đúng?", Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, số 8/2015
 3. Nguyễn Văn Nghiến, Phạm Cảnh Huy, Hoàng Đình Minh, (2015), "Thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu tại Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế.", Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (Số 1+2, 01/2015)

2014

 1. Nguyễn Văn Nghiến, Phạm Cảnh Huy, Hoàng Đình Minh, (2014), "Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái: nghiên cứu từ số liệu thực tế ở Việt Nam và một số khuyến nghị", Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (Số 11, 6/2014)

2013

 1. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2013), "Carbon tax and low carbon society for Vietnam", Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp tháo gở khó khăn - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hà Nội 9/2013

2012

 1. Trần Văn Bình, (2012), "Trung tâm cạnh tranh của Pháp và gợi ý thực hiện tại Việt Nam.", Tạp chí Hoạt động khoa học, Số 5/2012
 2. Phạm Cảnh Huy, Nguyễn Thị Hâu, (2012), "Xây dựng mô hình phân tích tác động của rủi ro tài chính đến khả năng sinh lời tại các doanh nghiệp công nghiệp là công ty cổ phần niêm trên thị trường chứng khoán Việt Nam", Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Số 4, 9/2012)

2010

 1. Nguyễn Hồng Liên, Trần Văn Bình, (2010), "A new neural network and its application to technological evaluation of firms.", Journal of Science Technology of Technical Universities. N078/2010

Bộ môn Kinh tế học

3232

 1. , (3232), "czxcsdafas2",

Bộ môn Quản lý công nghiệp

2018

 1. Nguyen Thi Thu Hien, Philippe Lebailly, (2018), "Vấn đề giới tại các doanh nghiệp thủ công truyền thống ven đô Hà Nội [The gender’ problem in traditional handicraft enterprises in the periphery of Ha Noi (VietNam)]", Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development. May 2018. ISSN 1859-4581. Hanoi, Vietnam
 2. Nguyen Thi Thu Hien, (2018), "Improvement of labor quality in traditional small craft enterprises in the contexte of the industrial revolution 4.0: Hanoi periurbain case study", Publication in the " International conferences on the industry 4.0's effects on handicraft villages in the international economic intergration progress". October 2018. Hanoi, Vietnam
 3. Nguyen Thi Thu Hien, (2018), "Cải thiện chất lượng lao động tại các doanh nghiệp nhỏ thủ công truyền thống trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0: Nghiên cứu trường hợp ven đô Hà Nội", Vietnam trade and Industry review, ISSN 0866 - 7756, Volume 14, november 2018

2017

 1. Nguyễn Thi Thu Hiền, Philippe Lebailly, Nguyễn Văn Nghiến, (2017), "Vai trò của doanh nghiệp nhỏ thủ công truyền thống trong phát triển địa phương: Nghiên cứu trường hợp ven đô Hà Nội", Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development. August 2017. ISSN 1859-4581. Hanoi, Vietnam

2016

 1. Nguyen Thi Xuan Hoa, Pham Thi Thanh Hong, Ngo Van Hai, Hoang Thi Nga, Nguyen Thanh Tuyen. , (2016), "Nâng cao hiệu quả sản xuất nhờ áp dụng sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing)- Nghiên cứu điển hình tại Công ty LS Vina Việt nam ", Tạp chí Công thương, Số tháng 10, 2016.
 2. Nguyen Thi Xuan Hoa, Tran Thi Huong, Hoang Xuan Nam, (2016), "Lean Implementation in Vietnamese SMES- Case study of LS Vina", Proceedings of the 5th International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement ICECH2016
 3. Ayesha Tayyab, Muhammad Shafig, Nguyen Thi Xuan Hoa, Zahid Rashid, (2016), "Production allocation using capacity reservation and revenue sharing contract", Proceedings of the 5th International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement ICECH2016
 4. Nguyen Thi Thu Hien, Philippe Lebailly, (2016), "Les relations entre les petites entreprises de métier artisanal dans la proximité: cas de Hanoi-Vietnam", Communication in the International Conference "9e Journées de recherches en Sciences Sociales INRA-SFER-CIRAD".Dec 2016. Paris, France
 5. Nguyen Thi Thu Hien, Philippe Lebailly, (2016), "Le rôle des MPEs de produits artisanaux dans le développement local: Cas de la périphérie de Hanoi - Vietnam", Communication in the international conference "17e Journee Outre-Mer Coopération Gembloux/Vietnam au service des problèmes actuels du développement rural". Nov 2016. Gembloux, Belgium
 6. Nguyen Thi Thu Hien, Philippe Lebailly, (2016), "Gender, jobs and empowerment in Vietnamese small enterprises of traditional handicraft: case study in the periphery of Hanoi, Vietnam", Communication in the The 2nd World Conference on Women’s Studies WCWS - 2016, 5th – 6th May, 2016 Colombo, Sri Lanka
 7. Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Thi Trang Nhung, Philippe Lebailly, (2016), "Cooperation-competition relationship between small traditional handicraft enterprises in the proximity context: Case study in the periphery of Hanoi – Vietnam", International Journal of Business and Social Science. ISSN 2219-1933. Volume 7, August 2016

2015

 1. Tran Minh Anh , (2015), "Managing retail industry in Vietnam from a cultural perspective ", Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Managing to success, Bach Khoa Publishing House, 11/2015
 2. Hoa. NTX, Luong.HT, (2015), "Analysis of a flexible commitment contract with two-way penalties ", International Journal of Industrial Systems Engineering, Inderscience
 3. Nguyen Thi Thu Hien, Philippe Lebailly, Nguyen Van Nghien, (2015), "The role of small businesses in traditional handcraft in rural development: Case study of hanoi suburban rattan enterprises", Publication in the International Conference on Emerging Challenges. November 2015. Hanoi, Vietnam
 4. Nguyen Thi Thu Hien, Philippe Lebailly, (2015), "Évolution du rôle des femmes dans les entreprises d’artisanat traditionnel à la périphérie de Hanoi (Vietnam)", Publication and communication in the international conference ""Gender, migration and rural development", Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES). December 2015. Hanoi, Vietnam

2014

 1. Nguyen Thi Xuan Hoa, (2014), "Performance evaluation of operation policies with Kanban, Conwip and hybrid Kanban-Conwip", Proceedings of the International Conference on Emerging Challenges: Innovation Management in SMEs (ICECH2014)
 2. Nguyen Thi Xuan Hoa, (2014), "Đánh giá mô hình vận hành theo Kanban, Conwip và mô hình hỗn hợp cho hệ thống sản xuất hỗn hợp, sản xuất nhiều sản phẩm", Sách chuyên khảo - “ Đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam” - Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội

2013

 1. Trần Minh Anh , (2013), "Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng", Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách – Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (ICECH2013), NXB Bách Khoa, Tháng 9/2013.

Bộ môn Quản lý Tài chính

2017

 1. TS. Đào Thanh Bình, HV Cao Cự Thành, (2017), "Bài toán thu, chi và giải pháp tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An", Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Số 7 (261), 4/2017
 2. TS. Đào Thanh Bình, HV Cao Cự Thành, (2017), "Bài toán thu, chi và giải pháp tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An", Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Số 7 (261), 4/2017
 3. TS. Đào Thanh Bình, ThS. Bùi Minh Hiệp, (2017), "Ảnh hưởng chênh lệch thuế trong cách tính giá cơ sở và thuế nhập khẩu ưu đãi theo các hiệp định song phương và khu vực tới người tiêu dùng xăng dầu tại Việt Nam", Chuyên khảo Cải cách kê toán công và quản lý thuế hướng tới sự minh bạch - Sản phẩm từ Hội thảo “Tăng cường quản lý Tài chính công và minh bạch Tài khóa - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, 4/2017, ISBN 978-604-67-0916-9
 4. TS. Đào Thanh Bình, (2017), "Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các địa phương", Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tác động của FDI tới sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang”, 6/2017
 5. TS. Đào Thanh Bình, (2017), "Kìm chế khủng hoảng đồng Ruble tại Liên bang Nga trong thời gian qua: Bài học kinh nghiệm về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương", Tạp chí Công thương, Số 9, tháng 8 năm 2017, trang 365 – 374, ISSN 0866-7756

2016

 1. Nguyễn Đăng Tuệ, Đào Thanh Bình, Nguyễn Thúc Hương Giang, (2016), "Instruments in bond markets: international experience and lessons for Vietnam", International Conference on Asia-Pacific Economic & Financial Development 2016 - Asian Financial Markets, 7/2016, ISBN 978-604-922-361-7
 2. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, (2016), "Tax responsibilities of petroleum trading companies", International Conference On Emerging Challenges: Partnership enhancement, ICECH2016
 3. Thái Thu Thủy, Đào Thanh Bình, Phạm Thị Thanh Hương, Phan Văn Thanh, Nguyễn Thị Yến, (2016), "Demand of improving managerial ability: Evidence from HUST's Second Degree in Business Administration", International Conference On Emerging Challenges: Partnership enhancement, ICECH2016

2015

 1. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, (2015), "Financial analysis under the impact of Circular 200/2014/TT-BTC", Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2015: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách: Quản lý hiệu quả mở cửa thành công, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 11/2015
 2. TS. Đào Thanh Bình, (2015), "Raising capital for small and medium-sized enterprises in Vietnam from commercial banks: Reality and Solutions", Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2015: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách: Quản lý hiệu quả mở cửa thành công, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 11/2015

2014

 1. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, (2014), "ÁP DỤNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN VÀO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM", Báo cáo Hội thảo khoa học: HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – THỐNG KÊ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Học Viện Ngân hàng, 01/2014
 2. TS. Đào Thanh Bình, ThS. Hoàng Đình Minh, (2014), "Giải pháp ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Việt Nam", Tạp chí tài chính, số 8 (598), 8/2014
 3. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, (2014), "Tự đánh giá rủi ro thuế - biện pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ hạn chế rủi ro và nâng cao năng lực quản lý", Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2014: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 9/2014.
 4. TS. Đào Thanh Bình, (2014), "Hệ thống kiểm soát nội bộ và những vấn đề về kiểm soát tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ", Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2014: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 9/2014

2013

 1. TS. Phạm Thị Thu Hà, TS. Đào Thanh Bình, ThS. Hoàng Đình Minh, (2013), "Chính sách tiền tệ và những biến động trên thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian qua", Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ, số 24 (393), 12/2013
 2. TS. Đào Thanh Bình, ThS. Hoàng Đình Minh, (2013), "Chính sách tiền tệ và mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá tại Việt Nam giai đọan 2008-2013, đề xuất cho các năm tiếp theo", Báo cáo Hội thảo khoa học: Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô 2014-2015, Bộ kế hoạch và đầu tư, 12/2013

2007

 1. Đào Thanh Bình, (2007), ""Особенности организации денежных потоков на предприятиях торговли Вьетнама"", Материалы I международной научно–практической конференции «Социально–экономические аспекты развития в условиях глобализации», Институт международных экономических отношений, М.: ИМЭО, 2007.

2006

 1. Đào Thanh Bình, (2006), ""Особенности управления денежными потоками в холдинге"", Научные труды Московского Гуманитарного Университета, выпуск № 70, М.: МосГУ, 2006.
 2. Đào Thanh Bình, (2006), ""Управление денежными потоками в системе управления на предприятии"", Вестник университета, Серия «Финансовый менеджмент» № 1 (9), М.: ГУУ, 2006.

2005

 1. Đào Thanh Bình, (2005), ""Методы расчета денежных потоков предприятия"", Экономика – Управление – Культура, выпуск № 12, часть 1, Сборник научных статьей, М.: ГУУ, 2005.
 2. Đào Thanh Bình, (2005), ""Понятие денежных потоков предприятия и их назначения"", Научные труды Московского Гуманитарного Университета, выпуск № 56, М.: МосГУ., 2005.

12/2019

 1. Nguyễn Thị Phương Dung, Đào Thanh Bình, William Lyle Hamby, Jr.,, (12/2019), " MANAGEMENT ACCOUNTING PRACTICES IN VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS: A LITERATURE PERSPECTIVE", THE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING CHALLENGES: MANAGEMENT IN THE DIGITAL EVOLUTION
 2. Đặng Hương Giang, Nguyễn Thị Phương Dung, (12/2019), " MACHINE LEARNING APPLICATIONS IN CREDIT SCORING OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS", THE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING CHALLENGES: MANAGEMENT IN THE DIGITAL EVOLUTION

11/2018

 1. Nguyen Thi Phuong Dung, Kathy Terdpaopong, Dao Phuong Dong, (11/2018), "The Current Adoption of Management Accounting Practices in Vietnamese Manufacturing Enterprises", Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Asia-Pacific Management Accounting Association 2018(14th)Annual Conference-The Forefront of Management Accounting: Research and Practices”. Waseda University, Tokyo, Nhật Bản. Paper ID: 146. Từ 29/10 đến 1/11/2018.

08/2019

 1. Nguyễn Thị Sơn Bình, Nguyễn Thị Phương Dung, (08/2019), "Kinh nghiệm Áp dụng phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động tại Doanh nghiệp Dịch vụ của Việt Nam", Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán Vol 142. Tháng 8/2019
 2. Nguyen Thi Phuong Dung, Bui Thu Hien, Nguyen Minh Hoa and Nguyen Thao Linh, (08/2019), "Factors Influencing Sustainability Report: a Literature Perspective", Hội thảo quốc tế Vietnam – Japan Science and Technology Symposium (VJST2019)

Bộ môn Quản trị kinh doanh

2016

 1. Pham Thi Thanh Hong and Dinh Kim Quynh Diep, (2016), "The Influence of Branding Management on Business Performance: An Empirical Evidence from Vietnamese Food and Beverage Industry ", International Journal of Business Administration, ISSN: 1923-4007, 3(7), 36-43, doi:10.5430/ijba.v3n7p
 2. Trinh Thu Thuy, Pham Thi Thanh Hong, and Mai Fujita, (2016), "Supporting Industries in Vietnam: Situation and Determinants", Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement”, 3-16
 3. Hoang Phuong Lan and Pham Thi Thanh Hong, (2016), "National value chain versus global value chain - Analysis in the case of Vietnamese footwear manufacturers", Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement”, 575-582
 4. Nguyễn Xuân Bắc, Cao Thu Hà và Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Giải pháp tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường phân đạm Ure", Tạp chí Công thương, 8, 126-130, ISSN: 0866-7756
 5. Trần Thị Bích Ngọc và Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Một số giải pháp phát triển sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam", Tạp chí Công thương, 2, 62-68, ISSN: 0866-7756
 6. Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Kinh nghiệm quản lý sản xuất tại Nhật Bản", Tạp chí Công thương, 5, 55-60, ISSN: 0866-7756
 7. Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Doanh nghiệp và quyết định kinh doanh trên cơ sở phân tích dữ liệu", Tạp chí Kinh tế và Quản lý, 18, 58-61, ISSN:1859-4565
 8. Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Doanh nghiệp và quyết định kinh doanh trên cơ sở phân tích dữ liệu", Tạp chí Kinh tế và Quản lý, 18, 58-61, ISSN:1859-4565
 9. Hoang Phuong Lan and Pham Thi Thanh Hong, (2016), "An Analysis of Vietnamese Footwear Manufacturers’ Participation in the Global Value Chain Where They Are and Where They Should Proceed?", VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 32, No. 5E: 55-65, ISSN: 0866-8612

© SEM