Trang chủ
Nghiên cứu - Hợp tác
Sản phẩm nghiên cứu

Sản phẩm nghiên cứu

2017

 1. Đặng Thị Thúy Hồng, Phạm Cảnh Huy, Vũ Thị Nữ , (2017), "Thương mại dịch vụ Việt Nam 5 năm 2011-2015 và triển vọng đến năm 2020", Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
 2. Trần Văn Bình và Nguyễn Thanh Hương, (2017), "Vấn đề người đại diện sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam", Tạp chí Công Thương, số 7- 6/2017

2016

 1. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2016), "Nghiên cứu xây dựng mô hình tối ưu lưu trữ các bon trong ngành lâm nghiệp", Tập chí Công thương, số 11/2016
 2. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2016), "Xây dựng mô hình phát thải và hấp thụ KNK trong ngành năng lượng và lâm nghiệp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 11/2016
 3. Phạm Thi Thanh Mai, Phạm Cảnh Huy, (2016), "Đề xuất mô hình quy hoạch nguồn điện Việt Nam đến năm 2030 có xét đến sự gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo", Hội nghị quốc tế về khoa học và công nghệ, trường Đại học Điện lực

2015

 1. Trần Văn Bình, (2015), "Đề xuất mô hình gắn kết hoạt động NCKH. CGCN của các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp.", Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, số 11/2015
 2. Trần Văn Bình, (2015), "Giải mã công nghệ: Hiểu và áp dụng thế nào cho đúng?", Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, số 8/2015
 3. Nguyễn Văn Nghiến, Phạm Cảnh Huy, Hoàng Đình Minh, (2015), "Thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu tại Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế.", Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (Số 1+2, 01/2015)

2014

 1. Nguyễn Văn Nghiến, Phạm Cảnh Huy, Hoàng Đình Minh, (2014), "Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái: nghiên cứu từ số liệu thực tế ở Việt Nam và một số khuyến nghị", Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (Số 11, 6/2014)

2013

 1. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình, (2013), "Carbon tax and low carbon society for Vietnam", Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp tháo gở khó khăn - Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hà Nội 9/2013

2012

 1. Trần Văn Bình, (2012), "Trung tâm cạnh tranh của Pháp và gợi ý thực hiện tại Việt Nam.", Tạp chí Hoạt động khoa học, Số 5/2012
 2. Phạm Cảnh Huy, Nguyễn Thị Hâu, (2012), "Xây dựng mô hình phân tích tác động của rủi ro tài chính đến khả năng sinh lời tại các doanh nghiệp công nghiệp là công ty cổ phần niêm trên thị trường chứng khoán Việt Nam", Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Số 4, 9/2012)

2010

 1. Nguyễn Hồng Liên, Trần Văn Bình, (2010), "A new neural network and its application to technological evaluation of firms.", Journal of Science Technology of Technical Universities. N078/2010

2016

 1. Nguyen Thi Xuan Hoa, Pham Thi Thanh Hong, Ngo Van Hai, Hoang Thi Nga, Nguyen Thanh Tuyen. , (2016), "Nâng cao hiệu quả sản xuất nhờ áp dụng sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing)- Nghiên cứu điển hình tại Công ty LS Vina Việt nam ", Tạp chí Công thương, Số tháng 10, 2016.
 2. Nguyen Thi Xuan Hoa, Tran Thi Huong, Hoang Xuan Nam, (2016), "Lean Implementation in Vietnamese SMES- Case study of LS Vina", Proceedings of the 5th International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement ICECH2016
 3. Ayesha Tayyab, Muhammad Shafig, Nguyen Thi Xuan Hoa, Zahid Rashid, (2016), "Production allocation using capacity reservation and revenue sharing contract", Proceedings of the 5th International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement ICECH2016

2015

 1. Tran Minh Anh , (2015), "Managing retail industry in Vietnam from a cultural perspective ", Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Managing to success, Bach Khoa Publishing House, 11/2015
 2. Hoa. NTX, Luong.HT, (2015), "Analysis of a flexible commitment contract with two-way penalties ", International Journal of Industrial Systems Engineering, Inderscience

2014

 1. Nguyen Thi Xuan Hoa, (2014), "Performance evaluation of operation policies with Kanban, Conwip and hybrid Kanban-Conwip", Proceedings of the International Conference on Emerging Challenges: Innovation Management in SMEs (ICECH2014)
 2. Nguyen Thi Xuan Hoa, (2014), "Đánh giá mô hình vận hành theo Kanban, Conwip và mô hình hỗn hợp cho hệ thống sản xuất hỗn hợp, sản xuất nhiều sản phẩm", Sách chuyên khảo - “ Đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam” - Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội

2013

 1. Trần Minh Anh , (2013), "Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng", Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách – Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (ICECH2013), NXB Bách Khoa, Tháng 9/2013.

2009

 1. Tran Viet Ha, (2009), "Developing a modified Markov-switching GARCH for VNINDEX", Conference: ‘Economic and financial issues with applied mathematics’ (Vietnam’s applied mathematics association), Hanoi, Vietnam

2008

 1. Tran Viet Ha, (2008), "A discussion on power of ADF F test with unexpected initial value", Applied Economics Letter

2007

 1. Tran Viet Ha, (2007), "Do stock prices in Ho Chi Minh city trading center have unit roots? A discussion on power of ADF F test with unexpected initial value", COE’s Discussion paper (Kyoto University) No. 140
 2. Tran Viet Ha, (2007), "Price limit regulation and herd behavior in the Vietnamese stock market", COE’s Discussion paper (Kyoto University) No. 139

2016

 1. Pham Thi Thanh Hong and Dinh Kim Quynh Diep, (2016), "The Influence of Branding Management on Business Performance: An Empirical Evidence from Vietnamese Food and Beverage Industry ", International Journal of Business Administration, ISSN: 1923-4007, 3(7), 36-43, doi:10.5430/ijba.v3n7p
 2. Trinh Thu Thuy, Pham Thi Thanh Hong, and Mai Fujita, (2016), "Supporting Industries in Vietnam: Situation and Determinants", Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement”, 3-16
 3. Hoang Phuong Lan and Pham Thi Thanh Hong, (2016), "National value chain versus global value chain - Analysis in the case of Vietnamese footwear manufacturers", Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement”, 575-582
 4. Nguyễn Xuân Bắc, Cao Thu Hà và Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Giải pháp tang cường khả năng cạnh tranh trên thị trường phân đạm Ure", Tạp chí Công thương, 8, 126-130, ISSN: 0866-7756
 5. Trần Thị Bích Ngọc và Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Một số giải pháp phát triển sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam", Tạp chí Công thương, 2, 62-68, ISSN: 0866-7756
 6. Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Kinh nghiệm quản lý sản xuất tại Nhật Bản", Tạp chí Công thương, 5, 55-60, ISSN: 0866-7756
 7. Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Doanh nghiệp và quyết định kinh doanh trên cơ sở phân tích dữ liệu", Tạp chí Kinh tế và Quản lý, 18, 58-61, ISSN:1859-4565
 8. Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), "Doanh nghiệp và quyết định kinh doanh trên cơ sở phân tích dữ liệu", Tạp chí Kinh tế và Quản lý, 18, 58-61, ISSN:1859-4565
 9. Hoang Phuong Lan and Pham Thi Thanh Hong, (2016), "An Analysis of Vietnamese Footwear Manufacturers’ Participation in the Global Value Chain Where They Are and Where They Should Proceed?", VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 32, No. 5E: 55-65, ISSN: 0866-8612

Viện Kinh tế và Quản lý đã tham gia nhiều công trình và đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, được trong nước và quốc tế công nhận, trong đó có những đề tài đã được nghiệm thu và đang tiến hành:

2011

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2011), Phân đoạn thị trường khách hàng trực tuyến theo rủi ro nhận thức được của khách hàng (Market Segmentations based on perceived riskness of the customers), Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 40/2011,  ISSN 1859-3666

2010

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2010). Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System). NXB Bách khoa.

PGS. Nguyễn Văn Thanh (2010), Đào tạo nhân lực du lịch trình độ đại học có chất lượng phù hợp nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế (Bachelor-degree human resource training for tourist industry to match needs for sustainable development and international integration), Kỷ yếu Hội thảo liên kết phát triển Du lịch các tỉnh Bắc miền Trung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nghệ An, tr. 98-103.

2009

PGS. TS. Nguyễn Minh Duệ và TS. Nguyễn Thị Mai Anh (2009a), Phát triển nhiên liệu sinh học ở Việt nam (bài 1) (Produce biological fuel in Vietnam – Section 1),Tạp chí năng lượng Việt Nam, Số 53, Tháng 6/2009, trang 28-29.

PGS. TS. Nguyễn Minh Duệ và TS. Nguyễn Thị Mai Anh (2009b), Phát triển nhiên liệu sinh học ở Việt nam (bài 2) (Produce biological fuel in Vietnam – Section 2),Tạp chí năng lượng Việt Nam, Số 54, Tháng 7/2009, trang 53-67.

ThS. Nguyễn Tiến Dũng (2009), Bài giảng Anh văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Lecture note - English for Business Administration), NXB ĐH Bách khoa Hà Nội.

PGS. Vũ Trí Dũng, NCS. Nguyễn Tiến Dũng và ThS. Trần Việt Hà (2009), Định giá thương hiệu (Brand Valuation), NXB ĐH Kinh tế quốc dân.

ThS. Cao Thuỳ Dương (2009), Bài giảng Luật Kinh doanh (Lecture note – Business Law), NXB ĐH Bách khoa Hà Nội.

TS. Giang, N.B., TS. Hồng, P.T.T., ThS. Hương, T.T.L., và ThS. Mạnh, N.N. (2009).Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng 1997” (Economic Reform in East Asia: Ten years after the crisis in 1997). NXB Khoa học xã hội (Social Sciences Publishing House).

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2009). Một số vấn đề về giáo trình đào tạo thương mại điện tử tại Việt Nam (Some issues on e-commerce textbooks in Vietnam). Kỷ yếu Hội nghị quốc tế về Thương mại điện tử (Proceedings of International Conference on E-commerce), Hanoi,12/2009

PGS. Nguyễn Văn Thanh (2009), Đào tạo nhân lực du lịch đủ trình độ và số lượng phục vụ phát triển Du lịch Vùng duyên hải Nam Trung bộ, Kỷ yếu Hội thảo liên kết phát triển Du lịch Phú Yên và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tuy Hoà, Phú Yên, 27/09/2009, trang 130-148.

2008

Ths. Nguyễn Tiến Dũng (2008), Lecture Notes: Basic Marketing (xuất bản bằng tiếng Anh), International Training Program (ITP), NXB ĐH Bách khoa Hà Nội.

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2008), Lecture Notes: E-commerce (xuất bản bằng tiếng Anh), International Training Program (ITP), NXB ĐH Bách khoa Hà Nội.

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2008). Measures to support Small and medium-sized Enterprises to Develop. Vietnam Economic Reviews, Vol. 167, Jul.2008

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2008). Một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển (Recommendations to support the development of Small and Medium-sized Enterprises). Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 2(142), trang 63-70, tháng 2/2008

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2008), Cải cách hệ thống tài chính-ngân hàng ở các nước Đông Á từ sau khủng hoảng 1997 đến nay (Reform of Financial-Banking System in West Asia Countries since crisis 1997), chuyên đề Khoa học cho đề tài Khoa học cấp bộ Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng 1997,Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tháng 4/2008

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2008), Cải cách phương thức giám sát doanh nghiệp ở các nước Đông Á từ sau khủng hoảng 1997 đến nay (Reform of Business Control Regulations in West Asia Countries since crisis 1997), chuyên đề Khoa học cho đề tài Khoa học cấp bộ Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng 1997, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tháng 4/2008

PGS. TS. Nguyễn Văn Thanh và NCS Vũ Hoàng Cương (2008), Quản lý phản hồi bằng vật chất của xã hội cho trường ĐH .., Tạp chí Thông tin và Dự báo, Bộ KH&ĐTư,  Số 30, 6/2008.

PGS. Nguyễn Văn Thanh và NCS Nguyễn Ngọc Điện, Những vấn đề hoạch định chiến lược ở DN Việt Nam (Issues of Strategic Planning in Vietnam Enterprises), Tạp chí Du lịch Việt Nam, Số tháng 6/2008.

2007

TS. Phạm Thị Thanh Hồng và ThS. Phạm Minh Tuấn (2007). Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System). NXB Khoa học kỹ thuật

PGS. TS. Nguyễn Văn Thanh (2007), Ý kiến về tổ chức quản lý, thực hiện và đánh giá đào tạo Tiến sĩ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Tháng 12/2007.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thanh (2007), Một số ý kiến về vấn đề đào tạo …, Tạp chí Thông tin và Dự báo, Bộ KH&ĐTư, Số 24, Tháng 12/2007.

2006

ThS. Nguyễn Tiến Dũng và PGS. Nguyễn Văn Thanh (2006), Interbrand định giá thương hiệu như thế nào (How did Interbrand evaluated brand), Tạp chí Marketing Việt Nam, Số 23/2006, tr. 42-44.

PGS. Nguyễn Văn Thanh và ThS. Nguyễn Tiến Dũng (2006), Giá trị thương hiệu: Khái niệm và cách xác định (Kỳ 1) (Brand Value: Concepts and Methods to Valuate – Part 1), Tạp chí Du lịch Việt Nam, Số 4/2006, tr. 50-51. ISSN 0866-7373.

PGS. Nguyễn Văn Thanh và ThS. Nguyễn Tiến Dũng (2006), Giá trị thương hiệu: Khái niệm và cách xác định (Kỳ 2) (Brand Value: Concepts and Methods to Evaluate – Part 1), Tạp chí Du lịch Việt Nam, Số 5/2006, tr. 44-45. ISSN 0866-7373.

PGS. Nguyễn Văn Thanh và ThS. Nguyễn Tiến Dũng (2006), Quản lý nhà nước về thương hiệu: Khái niệm và cách xác định giá trị (Brand Management under government control: Concepts and Methods to Evaluate), Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Số 4/2006, tr. 27-30. ISSN 0868-3697.

ThS. Nguyễn Tiến Dũng (2006), Khoảng cách văn hoá quốc gia Áo - Việt dưới góc nhìn của quản trị liên văn hoá (Austria-Vietnam Culture Gap in The Context of Inter-Cultural Management), Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 20 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Tháng 10/2006, trang 360 trong Tuyển tập báo cáo tóm tắt của Hội nghị.

TS. Phạm Thị Thanh Hồng (2006). Ứng dụng phương pháp quản lý tận thu cho định giá trong thương mại điện tử (Yield Management for Pricing in E-commerce). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Proceedings of Science Conference in Hanoi University of Technology), 10/2006 

TS. Phạm TT Hồng và TS. Nguyễn Bình Giang (2006). Trì trệ kinh tế Nhật Bản nhìn từ quan điểm trọng cầu (Stagnation of Japanese Economy in The Context of Need Focus). Những vấn đề kinh tế thế giới, Số 2 (118), tr.42-47

© SEM