Bộ môn KHQL và Luật

3232

  1. , (3232), "czxcsdafas2",

2017

  1. Chuong1,chuong2,chuong3, (2017), "Thu xem sao", tạp chí 123

2016

  1. Hang1, Hang2, Hang3, (2016), "Bài báo số 1", tạp chí xyz

STT

Đề tài/Chủ nhiệm đề tài

Dạng đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Nghiên cứu khảo sát, đánh giá tình hình sử dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng xe đạp điện của học sinh- sinh viên tại thành phố Hà nội

Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Kim Ngọc

Đề tài cấp Bộ

2014

2

Nghiên cứu đánh giá và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam (B2010-01-398)

Chủ nhiệm: GS.TS. Đỗ Văn Phức

Đề tài cấp Bộ

2012

3

Những vấn đề pháp lý về Doanh nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam hiện nay

Chủ nhiệm: GVC. TS. Vũ Quang

Đề tài cấp trường

2014

© SEM