Bộ môn Kinh tế học

STT

Đề tài/Chủ nhiệm đề tài

Dạng đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp chống lạm phát ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập KTQT (B2009-01-258)

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

Đề tài cấp Bộ

2011

© SEM