Bộ môn Quản lý tài chính

2017

 1. TS. Đào Thanh Bình, HV Cao Cự Thành, (2017), "Bài toán thu, chi và giải pháp tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An", Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Số 7 (261), 4/2017
 2. TS. Đào Thanh Bình, HV Cao Cự Thành, (2017), "Bài toán thu, chi và giải pháp tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An", Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Số 7 (261), 4/2017
 3. TS. Đào Thanh Bình, ThS. Bùi Minh Hiệp, (2017), "Ảnh hưởng chênh lệch thuế trong cách tính giá cơ sở và thuế nhập khẩu ưu đãi theo các hiệp định song phương và khu vực tới người tiêu dùng xăng dầu tại Việt Nam", Chuyên khảo Cải cách kê toán công và quản lý thuế hướng tới sự minh bạch - Sản phẩm từ Hội thảo “Tăng cường quản lý Tài chính công và minh bạch Tài khóa - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, 4/2017, ISBN 978-604-67-0916-9
 4. TS. Đào Thanh Bình, (2017), "Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các địa phương", Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tác động của FDI tới sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang”, 6/2017
 5. TS. Đào Thanh Bình, (2017), "Kìm chế khủng hoảng đồng Ruble tại Liên bang Nga trong thời gian qua: Bài học kinh nghiệm về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương", Tạp chí Công thương, Số 9, tháng 8 năm 2017, trang 365 – 374, ISSN 0866-7756

2016

 1. Nguyễn Đăng Tuệ, Đào Thanh Bình, Nguyễn Thúc Hương Giang, (2016), "Instruments in bond markets: international experience and lessons for Vietnam", International Conference on Asia-Pacific Economic & Financial Development 2016 - Asian Financial Markets, 7/2016, ISBN 978-604-922-361-7
 2. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, (2016), "Tax responsibilities of petroleum trading companies", International Conference On Emerging Challenges: Partnership enhancement, ICECH2016
 3. Thái Thu Thủy, Đào Thanh Bình, Phạm Thị Thanh Hương, Phan Văn Thanh, Nguyễn Thị Yến, (2016), "Demand of improving managerial ability: Evidence from HUST's Second Degree in Business Administration", International Conference On Emerging Challenges: Partnership enhancement, ICECH2016

2015

 1. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, (2015), "Financial analysis under the impact of Circular 200/2014/TT-BTC", Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2015: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách: Quản lý hiệu quả mở cửa thành công, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 11/2015
 2. TS. Đào Thanh Bình, (2015), "Raising capital for small and medium-sized enterprises in Vietnam from commercial banks: Reality and Solutions", Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2015: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách: Quản lý hiệu quả mở cửa thành công, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 11/2015

2014

 1. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, (2014), "ÁP DỤNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN VÀO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM", Báo cáo Hội thảo khoa học: HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – THỐNG KÊ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Học Viện Ngân hàng, 01/2014
 2. TS. Đào Thanh Bình, ThS. Hoàng Đình Minh, (2014), "Giải pháp ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Việt Nam", Tạp chí tài chính, số 8 (598), 8/2014
 3. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, (2014), "Tự đánh giá rủi ro thuế - biện pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ hạn chế rủi ro và nâng cao năng lực quản lý", Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2014: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 9/2014.
 4. TS. Đào Thanh Bình, (2014), "Hệ thống kiểm soát nội bộ và những vấn đề về kiểm soát tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ", Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2014: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 9/2014

2013

 1. TS. Phạm Thị Thu Hà, TS. Đào Thanh Bình, ThS. Hoàng Đình Minh, (2013), "Chính sách tiền tệ và những biến động trên thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian qua", Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ, số 24 (393), 12/2013
 2. TS. Đào Thanh Bình, ThS. Hoàng Đình Minh, (2013), "Chính sách tiền tệ và mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá tại Việt Nam giai đọan 2008-2013, đề xuất cho các năm tiếp theo", Báo cáo Hội thảo khoa học: Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô 2014-2015, Bộ kế hoạch và đầu tư, 12/2013

2007

 1. Đào Thanh Bình, (2007), ""Особенности организации денежных потоков на предприятиях торговли Вьетнама"", Материалы I международной научно–практической конференции «Социально–экономические аспекты развития в условиях глобализации», Институт международных экономических отношений, М.: ИМЭО, 2007.

2006

 1. Đào Thanh Bình, (2006), ""Особенности управления денежными потоками в холдинге"", Научные труды Московского Гуманитарного Университета, выпуск № 70, М.: МосГУ, 2006.
 2. Đào Thanh Bình, (2006), ""Управление денежными потоками в системе управления на предприятии"", Вестник университета, Серия «Финансовый менеджмент» № 1 (9), М.: ГУУ, 2006.

2005

 1. Đào Thanh Bình, (2005), ""Методы расчета денежных потоков предприятия"", Экономика – Управление – Культура, выпуск № 12, часть 1, Сборник научных статьей, М.: ГУУ, 2005.
 2. Đào Thanh Bình, (2005), ""Понятие денежных потоков предприятия и их назначения"", Научные труды Московского Гуманитарного Университета, выпуск № 56, М.: МосГУ., 2005.

Bộ môn Quản lý tài chính

1

Hoàn thiện hoạch định tài chính tại các doanh  nghiệp sản xuất ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (B2009-01-257).

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nghiêm Sĩ Thương

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

2

Nghiên cứu về cơ chế tự chủ Trường Đại học công lập

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đại Thắng

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

 

 1. Ngo Thu Giang, Chapter10 “Activity based costing application in Vietnam Construction Industry”, “Vietnam Gearing Up for Integration”, SOM/AIT Publication, Tháng 4 năm 2001
 2. Ngô Thu Giang, Nâng cao mức độ minh bạch công bố thông tin của công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, tháng 2 năm 2011
 3. Ngô Thu Giang, Đánh giá hiệu quả các kênh công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, sắp phát hành tháng 5 năm 2011
 4. Nguyễn Thị Lê Hà, Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường Việt Nam, Hội thảo khoa học giáo dục vì sự phát triển bền vững trong hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo và vai trò của các trường đại học 2010.
 5. Trần Thị Ánh, Thông tin bất cân xứng trên thị trường chứng khoán Việt nam: những tồn tại và một số giải pháp khuyến nghị. Tạp chí Ngân hàng, số tháng 1 - 2010.
 6. Nghiêm Sĩ Thương, Trần Thị Ánh. Tác động của xác suất được tài trợ tín dụng cho các dự án nghiên cứu - phát triển (R&D) đối với tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thông tin bất cân xứng. Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, số tháng 6 - 1010.

© SEM