Bộ môn Quản lý tài chính

Bộ môn Quản lý tài chính

1

Hoàn thiện hoạch định tài chính tại các doanh  nghiệp sản xuất ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (B2009-01-257).

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nghiêm Sĩ Thương

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

2

Nghiên cứu về cơ chế tự chủ Trường Đại học công lập

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đại Thắng

Đề tài NCKH cấp Bộ

2010

 

  1. Ngo Thu Giang, Chapter10 “Activity based costing application in Vietnam Construction Industry”, “Vietnam Gearing Up for Integration”, SOM/AIT Publication, Tháng 4 năm 2001
  2. Ngô Thu Giang, Nâng cao mức độ minh bạch công bố thông tin của công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, tháng 2 năm 2011
  3. Ngô Thu Giang, Đánh giá hiệu quả các kênh công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, sắp phát hành tháng 5 năm 2011
  4. Nguyễn Thị Lê Hà, Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường Việt Nam, Hội thảo khoa học giáo dục vì sự phát triển bền vững trong hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo và vai trò của các trường đại học 2010.
  5. Trần Thị Ánh, Thông tin bất cân xứng trên thị trường chứng khoán Việt nam: những tồn tại và một số giải pháp khuyến nghị. Tạp chí Ngân hàng, số tháng 1 - 2010.
  6. Nghiêm Sĩ Thương, Trần Thị Ánh. Tác động của xác suất được tài trợ tín dụng cho các dự án nghiên cứu - phát triển (R&D) đối với tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thông tin bất cân xứng. Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, số tháng 6 - 1010.

© SEM