Trang chủ
Trang cá nhân
Đoàn Hải Anh
User profile picture

GV ThS. Đoàn Hải Anh

Bộ môn KHQL và Luật

Địa chỉ nơi làm việc

C9-210


Email

anh.doanhai@hust.edu.vn
Không có


Tel

+84 4 04-38680452


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/anhdh/


Các môn giảng dạy Quản trị học đại cương

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố

  1. , (3232), czxcsdafas2,

Sách đã xuất bản

  1. , (3232), czxcsdafas2,

Thông tin khác

Không có

Thư mục (346)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM