Trang chủ
Trang cá nhân
Cao Thùy Dương
User profile picture

GV ThS. Cao Thùy Dương

Bộ môn KHQL và Luật

Địa chỉ nơi làm việc

C9-210


Email

Duong.CaoThuy@hust.edu.vn
ct.duongbk@gmail.com


Tel

04-38680452


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/duongct/


Các môn giảng dạy Pháp luật đại cương
Luật kinh doanh
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản

  1. Dương, (2014), DDDDDD, NXB XYZ

Thông tin khác

Không có

Thư mục (348)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM