Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Thị Thúy Hằng
User profile picture

GV ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Bộ môn KHQL và Luật

Địa chỉ nơi làm việc

C9-210


Email

hang.nguyenthithuy@hust.edu.vn
thuyhang267@gmail.com


Tel

04-38680452


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/hangntt/


Các môn giảng dạy Pháp luật đại cương
Luật kinh doanh
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố

  1. Hang1, Hang2, Hang3, (2016), Bài báo số 1, tạp chí xyz

Sách đã xuất bản

  1. hằng, (2016), Sách ABC, nxb zxc
  2. hằng, (2015), ghdsfsd, sdadasdsa sádas

Thông tin khác

Không có

Thư mục (350)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM