User profile picture

GVC TS. Vũ Quang
Phó Trưởng BM
Bộ môn KHQL và Luật

Địa chỉ nơi làm việc

Không có


Email

quang.vu@hust.edu.vn
vuquang@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38680452


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/quangv/


Các môn giảng dạy
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố

Không có


Sách đã xuất bản

Không có


Thông tin khác

Không có

Thư mục (357)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM