User profile picture

GVC TS. Vũ Quang
Phó Trưởng BM
Bộ môn KHQL và Luật

Địa chỉ nơi làm việc

C9-210


Email

quang.vu@hust.edu.vn
vuquang@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38680452


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/quangv/


Các môn giảng dạy Luật kinh tế
Các vấn đề pháp lý trong kinh doanh


Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (357)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM