Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Thị Yến
User profile picture

GV ThS. Nguyễn Thị Yến

Bộ môn KHQL và Luật

Địa chỉ nơi làm việc

C9-210


Email

Yen.NguyenThi@hust.edu.vn
yennt@ibk.edu.vn


Tel

04-38680452


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/yennt/


Các môn giảng dạy Luật kinh doanh
Pháp luật đại cương

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (360)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM