Trang chủ
Trang cá nhân
Đặng Thị Thu Hà
User profile picture

GV TS. Đặng Thị Thu Hà

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-206


Email

Ha.DangThiThu@hust.edu.vn
Không có


Tel

04-38680790


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/hadtt/


Các môn giảng dạy Kinh tế vận hành hệ thống điện

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (363)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM