Trang chủ
Trang cá nhân
Phan Diệu Hương
User profile picture

GVC TS. Phan Diệu Hương

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-206


Email

huong.phandieu@hust.edu.vn
huongpd-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38680790


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/huongpd/


Các môn giảng dạy Phân tích và đánh giá chính sách
Các phương pháp định lượng trong QL

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (366)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM