Trang chủ
Trang cá nhân
Phạm Cảnh Huy
User profile picture

GVC TS. Phạm Cảnh Huy
Phó Viện trưởng, Trưởng BM
Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-206


Email

huy.phamcanh@hust.edu.vn
huypc.hust@gmail.com


Tel

04-38680790


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/huypc/


Các môn giảng dạy

Phân tích và đánh giá chính sách
Các phương pháp định lượng trong QL

Kinh tế lượng

Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế và kinh doanh

Kinh tế dầu khi

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố

  1. Đặng Thị Thúy Hồng, Phạm Cảnh Huy, Vũ Thị Nữ , (2017), Thương mại dịch vụ Việt Nam 5 năm 2011-2015 và triển vọng đến năm 2020, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
  2. Phạm Thi Thanh Mai, Phạm Cảnh Huy, (2016), Đề xuất mô hình quy hoạch nguồn điện Việt Nam đến năm 2030 có xét đến sự gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo, Hội nghị quốc tế về khoa học và công nghệ, trường Đại học Điện lực
  3. Nguyễn Văn Nghiến, Phạm Cảnh Huy, Hoàng Đình Minh, (2015), Thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu tại Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế., Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (Số 1+2, 01/2015)
  4. Nguyễn Văn Nghiến, Phạm Cảnh Huy, Hoàng Đình Minh, (2014), Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái: nghiên cứu từ số liệu thực tế ở Việt Nam và một số khuyến nghị, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (Số 11, 6/2014)
  5. Phạm Cảnh Huy, Nguyễn Thị Hâu, (2012), Xây dựng mô hình phân tích tác động của rủi ro tài chính đến khả năng sinh lời tại các doanh nghiệp công nghiệp là công ty cổ phần niêm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Số 4, 9/2012)

Sách đã xuất bản

  1. Đặng Đình Đào, Nguyễn Vĩnh Thanh, Phạm Nguyên Minh, Phạm Cảnh Huy (đồng chủ biên), (2017), Một số vấn đề thương mại dịch vụ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế - Sách chuyên khảo, NXB Lao động – Xã hội
  2. Phạm Cảnh Huy, (2008), Bài giảng Kinh tế lượng (dành cho chương trình ITP), Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội
  3. Phạm Thị Thu Hà, Trần Văn Bình, Phạm Mai Chi, Bùi Xuân Hồi, Phạm Cảnh Huy, Phan Diệu Hương, (2006), Kinh tế năng lượng, NXB Thống kê

Thông tin khác

Không có

Thư mục (367)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM