Trang chủ
Trang cá nhân
Phạm Cảnh Huy
User profile picture

GVC TS. Phạm Cảnh Huy
Trưởng BM
Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-206


Email

huy.phamcanh@hust.edu.vn
huypc.hust@gmail.com


Tel

04-38680790


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/huypc/


Các môn giảng dạy

Phân tích và đánh giá chính sách
Các phương pháp định lượng trong QL

Kinh tế lượng

Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu kinh tế và kinh doanh

Kinh tế dầu khi
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (367)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM