Trang chủ
Trang cá nhân
Phạm Cảnh Huy
User profile picture

GVC TS. Phạm Cảnh Huy
Trưởng BM
Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

Không có


Email

huy.phamcanh@hust.edu.vn
huypc-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38680790


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/huypc/


Các môn giảng dạy
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố
# Tên công trình Dạng đề tài Tên các tác giả Năm công bố Nơi công bố

Sách đã xuất bản
# Tên sách Dạng đề tài Tên các tác giả Năm công bố Nơi công bố

Thông tin khác

Không có

Thư mục (367)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM