Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Hoàng Lan
User profile picture

GV ThS. Nguyễn Hoàng Lan

Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

Không có


Email

Lan.NguyenHoang@hust.edu.vn
lannh-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38680790


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/lannh2/


Các môn giảng dạy
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố

Không có


Sách đã xuất bản

Không có


Thông tin khác

Không có

Thư mục (369)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM