Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Ái Đoàn
User profile picture

PGS TS. Nguyễn Ái Đoàn

Bộ môn Kinh tế học

Địa chỉ nơi làm việc

Không có


Email

doan.nguyenai@hust.edu.vn
nguyendoanbk@yahoo.com


Tel

04-38693799


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/doanna/


Các môn giảng dạy
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố

Không có


Sách đã xuất bản

Không có


Thông tin khác

Không có

Thư mục (371)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM