Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Thị Bích Nguyệt
User profile picture

GV ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Bộ môn Kinh tế học

Địa chỉ nơi làm việc

C9-208B


Email

Nguyet.nguyenthibich@hust.edu.vn
bichnguyetsem@gmail.com


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/nguyetntb/


Các môn giảng dạy Kinh tế Vi mô


Kinh tế lượng
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (374)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM