Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Thị Thu Thủy
User profile picture

GV TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Trưởng BM
Bộ môn Kinh tế học

Địa chỉ nơi làm việc

C9-208B


Email

Thuy.NguyenThiThu@hust.edu.vn
thuyntt-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38693799


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/thuyntt/


Các môn giảng dạy Kinh tế vĩ mô
Kinh tế học Vĩ mô nâng cao

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (376)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM