Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Tài Vượng
User profile picture

GVC ThS. Nguyễn Tài Vượng
Phó Trưởng BM
Bộ môn Kinh tế học

Địa chỉ nơi làm việc

Không có


Email

Vuong.NguyenTai@hust.edu.vn
vuongnt-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38693799


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/vuongnt/


Các môn giảng dạy
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố
# Tên công trình Dạng đề tài Tên các tác giả Năm công bố Nơi công bố

Sách đã xuất bản
# Tên sách Dạng đề tài Tên các tác giả Năm công bố Nơi công bố

Thông tin khác

Không có

Thư mục (378)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM