Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Tài Vượng
User profile picture

GVC ThS. Nguyễn Tài Vượng
Phó Trưởng BM
Bộ môn Kinh tế học

Địa chỉ nơi làm việc

C9-208B


Email

Vuong.NguyenTai@hust.edu.vn
vuongnt-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38693799


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/vuongnt/


Các môn giảng dạy Kinh tế quốc tế
Kinh tế vi mô
Kinh tế công nghiệp

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (378)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM