Trang chủ
Trang cá nhân
Lại Quỳnh Chi
User profile picture

GV ThS. Lại Quỳnh Chi

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

Chi.LaiQuynh@hust.edu.vn
chilq-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/chilq/


Các môn giảng dạy
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (380)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM