Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Thị Thu Hiền
User profile picture

GV ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
NCS NN
Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

Hien.NguyenThiThu1@hust.edu.vn
Không có


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/hienntt/home


Các môn giảng dạy

Quản lý chất lượng


Hướng nghiên cứu

- Lao động và việc làm trong doanh nghiệp nhỏ nông thôn

- Vấn đề về giới trong các doanh nghiệp nhỏ nông thôn

- Quan hệ xã hội tại địa phương của doanh nghiệp nhỏ

- Phát triển công nghiệp địa phương


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (384)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM