Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Thị Xuân Hòa
User profile picture

GV TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

Hoa.NguyenThiXuan@hust.edu.vn
hoantx-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/hoantx/


Các môn giảng dạy Quản trị logistics
Quản trị tác nghiệp
Mạng và chuỗi cung ứng

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố

  1. Nguyen Thi Xuan Hoa, Pham Thi Thanh Hong, Ngo Van Hai, Hoang Thi Nga, Nguyen Thanh Tuyen. , (2016), Nâng cao hiệu quả sản xuất nhờ áp dụng sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing)- Nghiên cứu điển hình tại Công ty LS Vina Việt nam , Tạp chí Công thương, Số tháng 10, 2016.
  2. Nguyen Thi Xuan Hoa, Tran Thi Huong, Hoang Xuan Nam, (2016), Lean Implementation in Vietnamese SMES- Case study of LS Vina, Proceedings of the 5th International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement ICECH2016
  3. Ayesha Tayyab, Muhammad Shafig, Nguyen Thi Xuan Hoa, Zahid Rashid, (2016), Production allocation using capacity reservation and revenue sharing contract, Proceedings of the 5th International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement ICECH2016
  4. Hoa. NTX, Luong.HT, (2015), Analysis of a flexible commitment contract with two-way penalties , International Journal of Industrial Systems Engineering, Inderscience
  5. Nguyen Thi Xuan Hoa, (2014), Performance evaluation of operation policies with Kanban, Conwip and hybrid Kanban-Conwip, Proceedings of the International Conference on Emerging Challenges: Innovation Management in SMEs (ICECH2014)
  6. Nguyen Thi Xuan Hoa, (2014), Đánh giá mô hình vận hành theo Kanban, Conwip và mô hình hỗn hợp cho hệ thống sản xuất hỗn hợp, sản xuất nhiều sản phẩm, Sách chuyên khảo - “ Đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam” - Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội

Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (386)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM