Trang chủ
Trang cá nhân
Vũ Đinh Nghiêm Hùng
User profile picture

GV ThS. Vũ Đinh Nghiêm Hùng

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

Hung.VuDinhNghiem@hust.edu.vn
hungvdn-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/hungvdn/


Các môn giảng dạy Quản trị sản xuất
Quản lý dự trữ

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (387)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM