Trang chủ
Trang cá nhân
Trần Thị Bích Ngọc
User profile picture

PGS TS. Trần Thị Bích Ngọc

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

Không có


Email

ngoc.tranthibich@hust.edu.vn
bichngoc220@gmail.com


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/ngocttb/


Các môn giảng dạy
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố

Không có


Sách đã xuất bản

Không có


Thông tin khác

Không có

Thư mục (391)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM