Trang chủ
Trang cá nhân
Trần Thị Bích Ngọc
User profile picture

PGS TS. Trần Thị Bích Ngọc
Phó trưởng BM.
Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

ngoc.tranthibich@hust.edu.vn
bichngoc220@gmail.com


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/ngocttb/


Các môn giảng dạy Quản trị sản xuất
Quản lý các ngành công nghiệp
Quản trị tác nghiệp
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản

  1. Bích ngọc, (2016), Sách ABC, NXB XYZ

Thông tin khác

Không có

Thư mục (391)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM