Trang chủ
Trang cá nhân
Đặng Vũ Tùng
User profile picture

GV TS. Đặng Vũ Tùng

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-209


Email

tung.dangvu@hust.edu.vn
tungdv-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/tungdv/


Các môn giảng dạy Quản trị dự án

Công nghệ, đổi mới và TTKT

Quản trị chiến lược công nghệ

Mô hình ra quyết định


Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản

  1. Lawrence J.M. Haas, Dang Vu Tung, (2007), Benefit Sharing Mechanisms for People Adversely Affected by Power Generation Projects in Viet Nam, Asian Development Bank (ADB) (https://www.adb.org/projects/documents/benefit-sharing-mechanisms-people-adversely-affected-power-generation-projects-vi)

Thông tin khác

Không có

Thư mục (394)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM