Trang chủ
Trang cá nhân
Trần Thị Ánh
User profile picture

GV TS. Trần Thị Ánh

Bộ môn Quản lý Tài chính

Địa chỉ nơi làm việc

C9-207B


Email

Anh.TranThi@hust.edu.vn
anhtt-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38683662


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/anhtt/


Các môn giảng dạy Thuế và hệ thống thuế
Thị trường chứng khoán
Tài chính công
Tài chính doanh nghiệp II


Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (396)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM