Trang chủ
Trang cá nhân
Đào Thanh Bình
User profile picture

GV TS. Đào Thanh Bình
Trưởng BM
Bộ môn Quản lý Tài chính

Địa chỉ nơi làm việc

Không có


Email

binh.daothanh@hust.edu.vn
binhdt-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38683662


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/binhdt/


Các môn giảng dạy
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố

Không có


Sách đã xuất bản

Không có


Thông tin khác

Không có

Thư mục (397)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM