Trang chủ
Trang cá nhân
Đào Thanh Bình
User profile picture

GV TS. Đào Thanh Bình
Trưởng BM
Bộ môn Quản lý Tài chính

Địa chỉ nơi làm việc

C9-207B


Email

binh.daothanh@hust.edu.vn
binhdt-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38683662


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/binhdt/


Các môn giảng dạy

Kiểm toán cơ bảnKiểm toán tài chínhCác định chế tài chínhThuế và Quản lý thuếKế toán Quản trị nâng cao

Tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính

Hướng nghiên cứu

-   Quản trị tài chính doanh nghiệp (Phân tích tài chính; Thẩm định dự án đầu tư; Hoạch định tài chính….)

Những vấn đề về quản lý tài chính tại các đơn vị công theo cơ chế tự chủ tài chính

- Hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, NHTM

- Hệ thống tài chính (Tài chính nhà nước; Ngân hàng; Bảo hiểm; Các tổ chức tài chính phi ngân hàng; Thị trường chứng khoán….)


Công trình nghiên cứu đã công bố

 1. TS. Đào Thanh Bình, HV Cao Cự Thành, (2017), Bài toán thu, chi và giải pháp tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An, Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Số 7 (261), 4/2017
 2. TS. Đào Thanh Bình, HV Cao Cự Thành, (2017), Bài toán thu, chi và giải pháp tại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An, Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Số 7 (261), 4/2017
 3. TS. Đào Thanh Bình, ThS. Bùi Minh Hiệp, (2017), Ảnh hưởng chênh lệch thuế trong cách tính giá cơ sở và thuế nhập khẩu ưu đãi theo các hiệp định song phương và khu vực tới người tiêu dùng xăng dầu tại Việt Nam, Chuyên khảo Cải cách kê toán công và quản lý thuế hướng tới sự minh bạch - Sản phẩm từ Hội thảo “Tăng cường quản lý Tài chính công và minh bạch Tài khóa - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, 4/2017, ISBN 978-604-67-0916-9
 4. TS. Đào Thanh Bình, (2017), Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các địa phương, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tác động của FDI tới sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang”, 6/2017
 5. TS. Đào Thanh Bình, (2017), Kìm chế khủng hoảng đồng Ruble tại Liên bang Nga trong thời gian qua: Bài học kinh nghiệm về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương, Tạp chí Công thương, Số 9, tháng 8 năm 2017, trang 365 – 374, ISSN 0866-7756
 6. Nguyễn Đăng Tuệ, Đào Thanh Bình, Nguyễn Thúc Hương Giang, (2016), Instruments in bond markets: international experience and lessons for Vietnam, International Conference on Asia-Pacific Economic & Financial Development 2016 - Asian Financial Markets, 7/2016, ISBN 978-604-922-361-7
 7. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, (2016), Tax responsibilities of petroleum trading companies, International Conference On Emerging Challenges: Partnership enhancement, ICECH2016
 8. Thái Thu Thủy, Đào Thanh Bình, Phạm Thị Thanh Hương, Phan Văn Thanh, Nguyễn Thị Yến, (2016), Demand of improving managerial ability: Evidence from HUST's Second Degree in Business Administration, International Conference On Emerging Challenges: Partnership enhancement, ICECH2016
 9. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, (2015), Financial analysis under the impact of Circular 200/2014/TT-BTC, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2015: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách: Quản lý hiệu quả mở cửa thành công, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 11/2015
 10. TS. Đào Thanh Bình, (2015), Raising capital for small and medium-sized enterprises in Vietnam from commercial banks: Reality and Solutions, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2015: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách: Quản lý hiệu quả mở cửa thành công, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 11/2015
 11. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, (2014), ÁP DỤNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN VÀO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM, Báo cáo Hội thảo khoa học: HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – THỐNG KÊ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Học Viện Ngân hàng, 01/2014
 12. TS. Đào Thanh Bình, ThS. Hoàng Đình Minh, (2014), Giải pháp ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Việt Nam, Tạp chí tài chính, số 8 (598), 8/2014
 13. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, (2014), Tự đánh giá rủi ro thuế - biện pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ hạn chế rủi ro và nâng cao năng lực quản lý, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2014: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 9/2014.
 14. TS. Đào Thanh Bình, (2014), Hệ thống kiểm soát nội bộ và những vấn đề về kiểm soát tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, ICECH2014: Hội thảo quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Quản lý đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội, 9/2014
 15. TS. Phạm Thị Thu Hà, TS. Đào Thanh Bình, ThS. Hoàng Đình Minh, (2013), Chính sách tiền tệ và những biến động trên thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian qua, Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ, số 24 (393), 12/2013
 16. TS. Đào Thanh Bình, ThS. Hoàng Đình Minh, (2013), Chính sách tiền tệ và mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá tại Việt Nam giai đọan 2008-2013, đề xuất cho các năm tiếp theo, Báo cáo Hội thảo khoa học: Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô 2014-2015, Bộ kế hoạch và đầu tư, 12/2013
 17. Đào Thanh Bình, (2007), "Особенности организации денежных потоков на предприятиях торговли Вьетнама", Материалы I международной научно–практической конференции «Социально–экономические аспекты развития в условиях глобализации», Институт международных экономических отношений, М.: ИМЭО, 2007.
 18. Đào Thanh Bình, (2006), "Особенности управления денежными потоками в холдинге", Научные труды Московского Гуманитарного Университета, выпуск № 70, М.: МосГУ, 2006.
 19. Đào Thanh Bình, (2006), "Управление денежными потоками в системе управления на предприятии", Вестник университета, Серия «Финансовый менеджмент» № 1 (9), М.: ГУУ, 2006.
 20. Đào Thanh Bình, (2005), "Методы расчета денежных потоков предприятия", Экономика – Управление – Культура, выпуск № 12, часть 1, Сборник научных статьей, М.: ГУУ, 2005.
 21. Đào Thanh Bình, (2005), "Понятие денежных потоков предприятия и их назначения", Научные труды Московского Гуманитарного Университета, выпуск № 56, М.: МосГУ., 2005.

Sách đã xuất bản

 1. TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang (Đồng chủ biên), ThS. Nguyễn Minh Đức, ThS. Hoàng Đình Minh, (2014), Bài giảng “Lý thuyết tài chính tiền tệ”, NXB Bách Khoa, 2014
 2. TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên), TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, ThS. Thái Minh Hạnh, (2014), Giáo trình “Kiểm toán căn bản”, NXB Bách Khoa, 2014

Thông tin khác

Những đề tài Cao học/Thạc sĩ đã hướng dẫn:<br /> 1. Nguyễn Như Dũng - Một số giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Habubank Chi nhánh Thanh Quan (2010-2012)<br /> 2. Hoàng Thành - Một số giải pháp nhằm thu hút và tránh chảy máu chất xám ở Cục tin học và thống kê tài chính – Bộ tài chính (2010-2012)<br /> 3. Nguyễn Thị Mai Hương - Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (2010-2012)<br /> 4. Đào Thị Tươi - Phân tích và đề xuất các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vinacommodities (2010-2012)<br /> 5. Đỗ Duy Thắng - Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (2011-2013)<br /> 6. Lê Thu Giang - Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (2013)<br /> 7. Lưu Ngọc Hùng - Xây dựng mô hình kế toán quản trị nhằm quản lý hiệu quả chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng và cơ khí Hưng Thịnh (2013)<br /> 8. Lê Hải Yến - Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Hà Nội (2013)<br /> 9. Phạm Bích Thủy - Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải trên Thị trường bán lẻ (2013)<br /> 10. Nguyễn Đăng Bộ - Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2011-2016 và tầm nhìn đến 2020 (2013)<br /> 11. Trần Đại Nghĩa - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Việt Trì (2013)<br /> 12. Phan Thúy Thảo - Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho trường cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2012 – 2017 (2012)<br /> 13. Nguyễn Đình Khoa - Một số giải pháp nhằm tăng nguồn thu sự nghiệp tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (2013)<br /> 14. Nguyễn Thị Hương - Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (2013)<br /> 15. Nguyễn Đình Chinh - Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý dự án tại Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Thăng Long (INFRA-TL) (2013)<br /> 16. Vi Văn Huân - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh Hòa Bình (2013)<br /> 17. Lê Thị Ánh - Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (2013)<br /> 18. Dương Minh Tú - Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (2013)<br /> 19. Đinh Thị Xuân - Nâng cao quy mô huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam (2014)<br /> 20. Phạm Ngọc Tân - Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel (2014)<br /> 21. Nguyễn Văn Hiển - Hoàn thiện hoạt động quản trị đãi ngộ nhân sự tại các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội trên địa bàn Hà Nội (2014)<br /> 22. Đặng Thị Trường Giang - Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (2014)<br /> 23. Nguyễn Thùy Linh - Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong huy động vốn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Tiết kiệm Bưu điện (2014)<br /> 24. Đinh Văn Lâm - Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng tại Tổng cục An ninh II – Bộ Công an (2014)<br /> 25. Nguyễn Thị Thúy Nga - Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (2014)<br /> 26. Nguyễn Thị Mai Anh - Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh Tỉnh Nam Định (2014)<br /> 27. Nguyễn thị Rần - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định (2014)<br /> 28. Trần Tuấn Anh - Một số giải pháp tăng nguồn sự nghiệp tại bệnh viên đa khoa huyện Ý Yên –Tỉnh Nam Định (2014)<br /> 29. Phan Lê Nhân - Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các Dự án đầu tư cải tạo và nâng công suất trạm 220kV trực thuộc Công ty Truyền tải điện 1 (2014)<br /> 30. Nguyễn Thị Diệu Hằng - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ (2015)<br /> 31. Đặng Thị Kim Nhung - Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Bảo hiểm xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ (2015)<br /> 32. Dương Thị Lan Phương - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Bệnh viện Dệt may (2015)<br /> 33. Nguyễn Thị Hoàng Lương - Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 (2015)<br /> 34. Nguyễn Hoàng Lê - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Vĩnh Phúc (2015)<br /> 35. Nguyễn Thanh Vân - Hoàn thiện công tác giám định bồi thường trong nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) (2015)<br /> 36. Đỗ Thái Linh - Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty tàu dịch vụ dầu khí (2015)<br /> 37. Trần Minh Giang - Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty tàu dịch vụ dầu khí (PTSC Marine) (2015)<br /> 38. Trương Minh Tiến - Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu (2015)<br /> 39. Châu Cẩm Vân - Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu (2015)<br /> 40. Phạm Quang Hưng - Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt (2015)<br /> 41. Phan Thu Quyên - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế về tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (2016)<br /> 42. Bùi Thu Trà - Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Chi nhánh Sở Giao dịch 1 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2016)<br /> 43. Đỗ Thị Thu Hương - Một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (2016)<br /> 44. Triệu Thị Thủy - Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thươngViệt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc (2016)<br /> 45. Nguyễn Đức Tài - Nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính của VNPost (2016)<br /> 47. Nguyễn Tuấn Thành, Giải pháp mở rộng quy mô huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Hà Nội, 2016<br /> 48. Ngô Thành Trung, Một số giải pháp phát triển các Khu công nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng - tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, 2016<br /> 49. Kha Hà Văn, Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh, 2016<br /> 50. Nguyễn Xuân Dũng, Hoàn thiện quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, 2016<br /> 51. Hoàng Minh Châu, Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nhằm hướng tới hiện đại hóa Hải quan đến năm 2020, 2016<br /> 52. Phạm Xuân Huy, Giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Cục thuế Nghệ An, 2016<br /> 53. Phạm Văn Long, Giải pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội, 2016<br /> 54. Nguyễn Thanh Thủy, Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà, 2016<br /> 55. Bùi Minh Hiệp, Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần sau cổ phần hóa, 2016<br /> 56. Nguyễn Văn Dân, Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội, 2016<br /> 57. Đào Thị Minh Hường, Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, 2017<br /> 58. Hà Huy Tâm, Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản sau cổ phần hóa tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, 2017<br /> 59. Biện Quang Đạt, Giải pháp mở rộng qui mô huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh, 2017<br /> 60. Trương Hữu Dương, Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh, 2017<br /> 61. Trần Thị Hồng Hạnh, Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt thực hiện, 2017<br /> 62. Lê Văn Hiền, Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự tại Công ty Cổ phần dịch vụ khai thác dầu khí PTSC, 2017<br /> 63. Lê Ngọc Sơn, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên, 2017<br /> 64. Phạm Văn Phú, Giải pháp phát triển cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn-Chi nhánh Nghệ An, 2017<br /> 65. Phạm Công Doan, Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản tại công ty cổ phần thép và thiết bị xây dựng Semec nhằm thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2020, 2017<br /> 66. Nguyễn Đức Lộc, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình, 2017<br /> 67. Cao Cự Thành, Giải pháp hoàn thiện quản lý thu, chi Qũy bảo vệ phát triển rừng tại Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, 2017<br /> 68. Hoàng Văn Triển, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải, 2017<br /> 69. Ngô Đình Khoát, Giải pháp phát triển dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Giang, 2017<br /> 70. Hồ Thị Hải, Giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, 2017<br /> 71. Trần Thanh Trà, Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Nghệ An, 2017<br /> 72. Nguyễn Thị Lan Phương, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Nam Định, 2017<br /> 73. Lưu Thị Loan, Giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính thuế tại Cục thuế tỉnh Nam Định đến năm 2020, 2017,<br /> 74. Phan Minh Nhật, Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Trung Đô, 2017<br /> 75. Nguyễn Thị Minh Thủy, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, 2017<br /> 76. Tạ Thị Lan Hương, Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sông Đà Hòa Bình, 2017<br /> 77. Lê Thị Thu, Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, 2017<br /> 78. Đỗ Thị Tuyết Nga, Hoàn thiện kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, 2017<br /> 79. Trần Văn Thực, Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang, 2017<br /> 80. Phan Phương Liên, Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình cung cấp dịch vụ - thu tiền tại Công ty Cổ phần truyền hình Cáp Hà Nội, 2017<br /> 81. Vũ Mạnh Hùng, Giải pháp hoàn thiện Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Hà Giang, 2017<br /> 82. Trần Thành Khôi, Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang<br /> 83. Đào Thu Hương, Một số giải pháp tăng nguồn thu sự nghiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang<br /> 84. Phạm Nữ Kiều Anh, Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh Tuyên Quang

Thư mục (397)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM