Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Thị Mai Chi
User profile picture

GV TS. Nguyễn Thị Mai Chi

Bộ môn Quản lý Tài chính

Địa chỉ nơi làm việc

C9-207B


Email

chi.nguyenthimai@hust.edu.vn
nguyenthimaichi23@gmail.com


Tel

04-38683662


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/chintm/


Các môn giảng dạy Kế toán hành chính sự nghiệp
Nguyên lý kế toán
Kế toán Quản trị nâng cao
Kế toán công
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (398)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM