Trang chủ
Trang cá nhân
Phạm Ngọc Duy
User profile picture

GV ThS. Phạm Ngọc Duy

Bộ môn Kinh tế học

Địa chỉ nơi làm việc

C9-208B


Email

Duy.PhamNgoc@hust.edu.vn
duyktbk@gmail.com


Tel

04-38683662


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/duypn2/


Các môn giảng dạy Kinh tế lượng
Kinh tế phát triển
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (400)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM