Trang chủ
Trang cá nhân
Vũ Việt Hùng
User profile picture

GVC ThS. Vũ Việt Hùng
Trưởng Ban TTND
Bộ môn Quản lý Tài chính

Địa chỉ nơi làm việc

C9-207B


Email

Hung.VuViet@hust.edu.vn
hungvv-fem@mail.hut.edu.vn


Tel

04-38683662


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/hungvv/


Các môn giảng dạy Quản trị tài chính

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (407)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM