Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Thị Vũ Khuyên
User profile picture

GV ThS. Nguyễn Thị Vũ Khuyên

Bộ môn Quản lý Tài chính

Địa chỉ nơi làm việc

C9-207B


Email

Khuyen.NguyenThiVu@hust.edu.vn
vukhuyen.bkhn@gmail.com


Tel

04-38683662


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/khuyenntv/


Các môn giảng dạy Lý thuyết tài chính tiền tệ
Quản trị tài chính

Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (409)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM