Trang chủ
Trang cá nhân
Phạm Thị Thanh Hồng
User profile picture

PGS TS. Phạm Thị Thanh Hồng
Phó Viện trưởng, Trưởng BM
Bộ môn Quản trị kinh doanh

Địa chỉ nơi làm việc

C9-304


Email

hong.phamthithanh@hust.edu.vn
hong.fem@gmail.com


Tel

04-38692301


Website

http://hong-fem.yolasite.com/


Các môn giảng dạy Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin chiến lược

Quản trị dịch vụ và Marketing công

Quản trị marketing II


Hướng nghiên cứu

Quản trị marketing; Thương mại điện tử;m Các hệ thống trong doanh nghiệp

Ứng dụng KPI, BSC trong các tổ chức


Công trình nghiên cứu đã công bố

 1. Pham Thi Thanh Hong and Dinh Kim Quynh Diep, (2016), The Influence of Branding Management on Business Performance: An Empirical Evidence from Vietnamese Food and Beverage Industry , International Journal of Business Administration, ISSN: 1923-4007, 3(7), 36-43, doi:10.5430/ijba.v3n7p
 2. Trinh Thu Thuy, Pham Thi Thanh Hong, and Mai Fujita, (2016), Supporting Industries in Vietnam: Situation and Determinants, Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement”, 3-16
 3. Hoang Phuong Lan and Pham Thi Thanh Hong, (2016), National value chain versus global value chain - Analysis in the case of Vietnamese footwear manufacturers, Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement”, 575-582
 4. Nguyễn Xuân Bắc, Cao Thu Hà và Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), Giải pháp tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường phân đạm Ure, Tạp chí Công thương, 8, 126-130, ISSN: 0866-7756
 5. Trần Thị Bích Ngọc và Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), Một số giải pháp phát triển sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam, Tạp chí Công thương, 2, 62-68, ISSN: 0866-7756
 6. Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), Kinh nghiệm quản lý sản xuất tại Nhật Bản, Tạp chí Công thương, 5, 55-60, ISSN: 0866-7756
 7. Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), Doanh nghiệp và quyết định kinh doanh trên cơ sở phân tích dữ liệu, Tạp chí Kinh tế và Quản lý, 18, 58-61, ISSN:1859-4565
 8. Phạm Thị Thanh Hồng, (2016), Doanh nghiệp và quyết định kinh doanh trên cơ sở phân tích dữ liệu, Tạp chí Kinh tế và Quản lý, 18, 58-61, ISSN:1859-4565
 9. Hoang Phuong Lan and Pham Thi Thanh Hong, (2016), An Analysis of Vietnamese Footwear Manufacturers’ Participation in the Global Value Chain Where They Are and Where They Should Proceed?, VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 32, No. 5E: 55-65, ISSN: 0866-8612

Sách đã xuất bản

 1. Phạm Thị Thanh Hồng, Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Danh Nguyên, Phan Chí Anh, (2017), Quản trị sản xuất hiệu suất cao: Lý thuyết và Thực tiễn, NXB Bách khoa Hà Nội, ISBN: 978–604–95–0236–1
 2. Nguyễn Bình Giang, Phạm Thị Thanh Hồng và ctg, (2016), Nâng cấp ngành với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế: Kinh nghiệm Đông Á, NXB Khoa học xã hội
 3. Phạm Thị Thanh Hồng và Phan Văn Thanh, (2015), Giáo trình Thương mại điện tử, NXB Bách khoa Hà Nội
 4. Phạm Thị Thanh Hồng, Nguyễn Danh Nguyên và Nhâm Phong Tuân, (2015), Quản trị đổi mới và sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam, NXB Bách khoa Hà Nội
 5. Phạm Thị Thanh Hồng, (2012), Hệ thống thông tin quản lý, XB lần 3, NXB Bách khoa Hà Nội
 6. Lục Thị Thu Hường, Phạm Thị Thanh Hồng và Phạm Thị Bích Ngọc, (2011), Anreas Meier & Henrik Stormer (2011), E-Business & E-Commerce – Quản trị theo chuỗi giá trị số, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân
 7. Pham Thi Thanh Hong, (2008), Lecture Note on E-commerce, Bach khoa Publishing House

Thông tin khác

Không có

Thư mục (419)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM