Trang chủ
Trang cá nhân
Phạm Thị Thu Hà
User profile picture

PGS TS. Phạm Thị Thu Hà
GV
Bộ môn Kinh tế công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-206


Email

ha.phamthithu@hust.edu.vn
haptt.sem@gmail.com


Tel

38680790


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/haptt/


Các môn giảng dạy Cơ sở kinh tế năng lượng
Chương trình và dự án công
Quản lý dự án II
Lý thuyết giá
Hướng nghiên cứu

Kinh tế năng lượng
Kinh tế học vĩ mô
Quản lý năng lượng
Quản lý dự án


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (463)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM