DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - KỲ 20212

Ngày đăng:
25-04-2022

Viện Kinh tế và Quản lý gửi đến các bạn sinh viên "DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - KỲ 20212"
(cập nhật ngày 25/4/2022)
----------------------
Danh sách các ngành:
1. Ngành Quản trị Kinh doanh
2. Ngành Tài chính Ngân hàng
3. Ngành Kế toán
4. Ngành Kinh tế Công nghiệp
5. Ngành Quản lý Công nghiệp
6. Ngành Quản trị Kinh doanh - VUW
7. Ngành Quản lý Công nghiệp - NU
Lưu ý:
*Lịch nộp khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ dự kiến như sau:
+ Thời gian bảo vệ dự kiến: 8-12/8/2022.
+ Nộp KLTN trước lịch bảo vệ tối thiểu 1 tuần
*Danh sách cụ thể xem tại: https://drive.google.com/.../1ayiXlart7qEQSCsPcWvPPTrsBGz...
Các bạn sinh viên cần liên hệ với GVHD qua email để thực hiện KLTN theo đúng thời gian và đảm bảo kế hoạch