CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TOÀN THỜI GIAN INTERNSHIP

Ngày đăng:
04-08-2022

Mục đích của chương trình:

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo gắn học với hành, Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã xây dựng chương trình thực tập Internship với thời gian từ 4 đến 6 tháng

Lợi ích của chương trình:

 • Đối với sinh viên:
  • Được sớm tiếp cận với thực tiễn, gắn học tập kiến thức lý thuyết trong nhà trường với thực hành chuyên môn tại doanh nghiệp
  • Mở mang kiến thức được đào tạo tại doanh nghiệp, gia tăng kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, học hỏi thái độ làm việc chuẩn mực
  • Có cơ hội được doanh nghiệp hỗ trợ sinh hoạt phí
 • Đối với doanh nghiệp:
  • Sớm có cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, phục vụ cho nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp, bổ sung tư duy tươi mới liên tục
  • Gia tăng sự gắn kết và hợp tác với nhà trường, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp xã hội

Điều kiện tham gia chương trình Internship:

 • Đối với sinh viên (tích lũy trước Học kỳ 7):
  • GPA: 2.5
  • Tín chỉ tích lũy: 100
 • Đối với doanh nghiệp:
  • Cử người hướng dẫn sinh viên và tham gia đánh giá điểm quá trình thực tập (50% điểm quá trình thực tập tốt nghiệp do doanh nghiệp đánh giá, bao gồm đánh giá kiến thức, năng lực, phẩm chất, thái độ)
  • Khuyến khích, hỗ trợ cho sinh viên thực tập internship full-time (thù lao, đi lại, ăn, ở...)
  • Cung cấp vị trí thực tập chuyên môn phù hợp

Thông tin liên hệ: Cô Liên Hương

 • Số điện thoại: 0932.27.9958
 • Email: huong.nguyenthilien@hust.edu.vn

​​​​​​​