Thông báo của Phòng Đào tạo về Kế hoạch đăng ký các lớp học phần của học kỳ 1 năm học 2021-2022 (kỳ 2021.1).

Ngày đăng:
30-08-2021

Đăng ký lớp học: Trong thời gian đăng ký lớp (3/9/2021 – 12/9/2021) sinh viên đã đăng ký học phần cho học kỳ 20211 (vào tuần 3-4 của học kỳ trước) sẽ được ưu tiên đăng ký lớp thời gian này; sinh viên không đăng ký học phần sẽ đăng ký lớp vào thời gian Đăng ký điều chỉnh.

  • Thời gian đăng ký lớp K65 trở về trước: 3/9 - 30/9/2021.
  • Thời gian đăng ký cho các lớp K66: hết 8/10/2021

Có thể ảnh hưởng của đại dịch COVID nên trong học kỳ 2021.1 việc sắp xếp kế hoạch dạy OFFLINE cho các lớp thực hành/thí nghiệm có thể không giống như các kỳ trước đây. Vì vậy, phòng Đào tạo xin lưu ý mở đăng ký như sau:

  • Các lớp LT-BT không có thực hành/thí nghiệm: mở đăng ký bình thường.

  • Các lớp LT-BT có thực hành/thí nghiệm: mở cho sinh viên đăng ký. Tuy nhiên, các đơn vị xem xét điều chỉnh lịch của các nhóm thực hành/thí nghiệm. Những nội dung hướng dẫn thực hành/thí nghiệm như giới thiệu phương pháp thí nghiệm, tổng hợp kiến thức lý thuyết liên quan đến bài thí nghiệm, mô hình thí nghiệm có thể giảng online sẽ thực hiện trước. Phần nội dung hướng dẫn tại phòng thí nghiệm sẽ thực hiện ngay khi có điều kiện sinh viên quay trở lại trường học. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian để hoàn thành nội dung thực hành thí nghiệm tại trường.

  • Các viện chủ động mở các lớp đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp/khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký. Với các học phần thực tập tốt nghiệp viện chỉ mở khi có khả năng thực hiện được.

Chi tiết các bạn xem tại: https://ctt.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayKeHoach?kehoach=25132&fbclid=IwAR33YWS4g-tqPRGRy3mLGI5STBxRFWpFyMb1_YsHP304F8b1_-DQfwmmEh8