Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp kỳ 20211 ĐHBKHN

Ngày đăng:
09-03-2022

Các bạn sinh viên bảo vệ Tốt nghiệp ngày 10 -11/3/2022

CHÚ Ý: các bạn đến sớm hơn thời gian bảo vệ nửa tiếng để test covid tại sảnh D8, đây là yêu cầu bắt buộc.