Trang chủ
BÁCH KHOA OPENDAY
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Khoa học và đào tạo Viện

Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm Ban lãnh đạo Viện, các Trưởng Bộ môn, các nhà Khoa học và giảng viên có uy tín và chuyên môn sâu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nhà trường. Hội đồng Khoa học và Đào tạo chịu trách nhiệm tư vấn cho Ban lãnh đạo Viện xây dựng và phát triển nội dung chương trình đào tạo; định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức; xây dựng chiến lược phát triển chung của Viện.

Hình 1. Cơ cấu tổ chức Viện Kinh tế và Quản lý
 

Ban lãnh đạo Viện

                  

Văn phòng Viện

Hệ thống chức năng nghiệp vụ giúp việc và tư vấn cho Ban lãnh đạo Viện bao gồm Khối Văn phòng Viện và các Trợ lý Viện.

 • Nguyễn Thị Vân Anh - Kế toán trưởng kiêm Giáo vụ đào tạo đại học. Email: Anh.nguyenthivan@hust.edu.vn
 • Trịnh Thanh Nga, Nhân viên văn phòng. Email: Nga.trinhthanh@hust.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh, Giáo vụ đào tạo đại học. Email: Thanh.nguyenthi@hust.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lê Hương, Giáo vụ đào tạo sau đại học. Email: Huong.nguyenthile@hust.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Trợ lý Tổng hợp, Email: nguyet.nguyenthibich@hust.edu.vn
   

Ban Cố vấn học tập

 • Trưởng ban - GVC.ThS. Nguyễn Quang Chương, Phó Viện trưởng
 • Ủy viên - ThS. Nguyễn Cẩm Giang, CBGD Bộ môn Quản trị kinh doanh
 • Ủy viên - ThS. Phạm Mai Chi, CBGD Bộ môn Quản trị kinh doanh
 • Ủy viên - TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, CBGD Bộ môn Quản lý tài chính
 • Ủy viên - ThS. Nguyễn Minh Anh, CBGD Bộ môn Quản lý công nghiệp
 • Ủy viên - ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, CBGD Bộ môn Khoa học quản lý và Luật
 • Văn phòng: Phòng 303 Nhà C9; E-mail: CVHT.SEM@hust.edu.vn
   

Các Bộ môn và Trung tâm

 • Bộ môn Kinh tế học: Trưởng Bộ môn – TS. Nguyễn Thị Thu Thủy. Văn phòng: C9 - 208B
 • Bộ môn Kinh tế công nghiệp: Trưởng Bộ môn – GVC.TS. Phạm Cảnh Huy. Văn phòng: C9 - 206
 • Bộ môn Quản lý công nghiệp: Trưởng Bộ môn – TS. Dương Mạnh Cường. Văn phòng: C9 - 209
 • Bộ môn Quản lý tài chính: Trưởng Bộ môn – TS. Đào Thanh Bình. Văn phòng: C9 - 207B
 • Bộ môn Quản trị kinh doanh: Trưởng Bộ môn – PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hồng. Văn phòng: C9 - 208
 • Bộ môn Khoa học Quản lý và Luật: Trưởng Bộ môn - TS. Phạm Thị Kim Ngọc. Văn phòng: C9 - 210
 • Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý: Giám đốc - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa. Văn phòng: C9 - 207

© SEM