Cơ sở vật chất

Không gian làm việc và trang thiết bị của Viện được bố trí tại các phòng thuộc Tầng 2 và Tầng 3 của tòa nhà C9 - Trường ĐHBK Hà Nội.

Sơ đồ chỉ dẫn các Bộ môn và Trung tâm của Viện Kinh tế và Quản lý:

Khu vực Văn phòng Viện và các Bộ môn được bố trí trên 2 tầng của tòa nhà C9 (Tầng 2 - Các Bộ môn; Tầng 3 - Văn phòng Viện và Ban lãnh đạo Viện). Ngoài ra, Viện còn có một phòng Hội thảo tại tầng 2 - phòng 205 và một phòng họp được bố trí tại tầng 3 nhà C9.

(Cập nhật ngày 29/10/2015)

© SEM