Đào Nguyễn Thiên Nga

      Bà Đào Nguyễn Thiên Nga sinh năm 1968 là cựu sinh viên ngành Kinh tế Hóa chất - khóa 31, Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (nay là Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).

     Sau khi tốt nghiệp, bà Nga về làm việc tại VinaControl Thành phố HCM từ năm 1992-1998 với vị trí Chuyên viên/Phân tích viên Phòng Nông sản; Từ tháng 2/1998 đến nay, Bà làm việc cho Tập đoàn VinaControl và từng giữ nhiều vị trí, chức vụ khác nhau như: Chuyên viên Kỹ thuật Nghiệp vụ giám định; Chuyên viên Quản trị nhân sự; Trợ lý Giám đốc nhân sự; Phó Giám đốc nhân sự. Từ tháng 7/2012 đến nay Bà giữ chức vụ là Giám đốc nhân sự.

      Các khóa học đã tham gia trong quá trình công tác:

·         Chứng chỉ đã tham gia khóa đào tạo quản lý hoạt động tổ chức giám định theo ISO/IEC 17020 :1998 từ 6-7/01/2009.

·         Chứng nhận đã tham gia khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo và quản lý từ 21-27/8/2009.

·         Giấy chứng nhận khóa đào tạo ‘xây dựng và triển khai hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) trong doanh nghiệp 25-26/7/2006;

·         Chứng nhận khóa đào tạo “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” từ 31/7 – 4/8/2010;

·         Tiếng Anh Thương mại từ 14/4/2000-30/06/2000 tại Trung tâm ICTC;

·         Khóa đào tạo quản trị nhân lực cho chuyên gia trẻ tháng 3/2009;

·         Khóa đào tạo Giám đốc nhân sự (CPO) năm 2011.

 

© SEM